Omvandling av aktier

Stam A aktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till Stam B aktier. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal Stam A aktier som ska omvandlas till Stam B aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka Stam A aktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Se nedan dokument. Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari respektive augusti månad. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.