Resultat fortsatt påverkat av pågående omställning – förbättrad lönsamhet i egna kanaler

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 16 augusti 2019

1 april – 30 juni 2019   

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 18 procent till 62,7 MSEK (76,3).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 50,6 procent (57,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -17,9 MSEK (-11,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till -19,2 MSEK (-10,3).
 • Resultat per aktie uppgick till -2,12 SEK (-1,78).

1 januari – 30 juni 2019            

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 18 procent till 148,9 MSEK (181,8).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 49,8 procent (55,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -35,5 MSEK (-18,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till -38,4 MSEK (-17,0).
 • Resultat per aktie uppgick till -4,39 SEK (-2,95).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • De omställnings- och effektiviseringsåtgärder som annonserades under slutet av förra året samt i maj, med syfte att minska komplexitet, kapitalbindning och driftskostnader med omkring 75 MSEK på helårsbasis, löper enligt plan.
 • I april stängdes butikerna i köpcentrumen Nova Lund och Hansa Malmö. I maj stängdes butiken i köpcentrumet A6 i Jönköping, där Odd Molly istället återfinns i en shop-in-shop som drivs av en återförsäljare.
 • Licensavtal för USA och Kanada har ingåtts. Även Tyskland och Österrike har licenserats. Driften på samtliga dessa marknader tas över av respektive licenstagare under hösten 2019.
 • Genomförd företrädesemission i juni tillförde bolaget 22,5 MSEK efter emissionskostnader.
 • Per den 30 juni 2019 uppgår aktiekapitalet i Odd Molly till 1 486 556 SEK och det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 14 865 555 aktier.
 • I maj utsågs bolagets CFO Johanna Palm även till vice VD och efterträdde då tidigare vice VD Sara Fernström som lämnade sin roll.

Kommentar från VD

Pågående omställning och besparingar för ett långsiktigt starkare och effektivare bolag

När vi stänger det andra kvartalet kan vi konstatera tre saker. Förändringsarbetet löper på enligt plan, vi tar fortsatta steg i omvandlingen till licensmodell på våra utländska marknader och allra mest glädjande är att vi börjar se tydliga positiva effekter från åtgärdsprogrammet i vår egen detaljhandelsverksamhet där lönsamheten ökar. Totalt genomför Odd Molly besparingsåtgärder som kommer sänka driftskostnaderna med omkring 75 miljoner kronor på helårsbasis med full effekt under 2020. Därutöver är vi tacksamma för den tilltro som visas Odd Molly genom en framgångsrik nyemission som under kvartalet tillförde bolaget ytterligare 25 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Ökad lönsamhet inom detaljhandelsverksamheten

Odd Mollys strategiska fokus att öka onlineförsäljningen och stärka den internationella plattformen börjar visa resultat. Vi driver en alltmer effektiv webbshop med ökad omsättning i kvartalet och förbättrad lönsamhet. Vi har fortsatt optimeringen av det egna butiksbeståndet och under kvartalet stängde vi ytterligare tre butiker i Sverige. Butiksstängningarna och den reducering av kostnadsmassan det innebär börjar också ge positiva effekter på lönsamheten.

Fortsatta åtgärder för en mer effektiv grossistverksamhet

Medan detaljhandelsverksamheten förbättrade lönsamheten fortsatte grossistverksamheten försämras till följd av lägre försäljning och en fortsatt negativ påverkan från utförsäljning av äldre säsonger i lager. Vi har under det första halvåret prioriterat att kraftigt reducera det varulager vi byggde upp under 2018 i ljuset av avmattningen i försäljningen. Det har påverkat bruttovinstmarginalen kraftigt men stärkt vår likviditet. Efter detta har vi ett betydligt mer kurant varulager och den negativa effekten på lönsamheten bedöms avta framåt.

För att komma tillrätta med utvecklingen i detta segment fortsätter vi omställningsarbetet mot en mer effektiv försäljningsmodell. Som ett led i detta, och i linje med vår distributionsstrategi – där vi satsar främst online och på starka återförsäljare och internationella partnerskap – tecknade vi nyligen licensavtal med en ny partner i Tyskland och Österrike.

Varumärke och ambassadörer

Vi tar ytterligare steg framåt för att vitalisera och stärka varumärket Odd Molly. Under kvartalet genomfördes kampanjer med modellen Caroline Winberg, vilket, tillsammans med det pågående ambassadörssamarbetet med systrarna Titiyo och Neneh Cherry, fått positivt bemötande. Nya och fortsatta samarbeten med starka ambassadörer är planerade och sortimentet fortsätter att optimeras utifrån strategi och marknadsförutsättningar. Dessa strategiska varumärkessatsningar har en ytterst begränsad effekt på kassaflödet till följd av det samarbete som ingicks med Aggregate Media under våren 2019. Vi är också betydligt mer kostnadseffektiva i vår digitala marknadsföring och får mer relevant trafik för våra genomförda marknadsinvesteringar och vår digitala annonsering.

Sammanfattningsvis ser vi en del positiva indikationer även om den omfattande omställning vi genomför kommer att ta tid och åtgärderna initialt belastat resultatet negativt. Den egna detaljhandelsverksamheten börjar visa förbättring, där vi trots lägre försäljning från butiksstängningar ökar resultatet – en effekt av åtgärdsprogrammet och en mer effektiv drift av vår egen webbshop. Fler pusselbitar ska på plats innan koncernen kan notera en kännbar vändning, men vi ser tydliga bevis på att vi är på rätt väg.

Jennie Högstedt Björk, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.