Tungt år bakom oss – tydlig plan framåt

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 14 februari 2019

1 oktober– 31 december 2018

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 27 procent till 65,7 MSEK (89,6).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 52,4 procent (51,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till -22,6 MSEK (-11,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till -20,7 MSEK (-9,2).
 • Resultat per aktie uppgick till -2,46 SEK (-1,60).
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018 i likhet med för räkenskapsåret 2017.

1 januari – 31 december 2018

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 20 procent till 346,9 MSEK (432,1).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,7 procent (53,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till -60,6 MSEK (-4,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till -53,5 MSEK (-6,3).
 • Resultat per aktie uppgick till -7,52 SEK (-1,09).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Under året har en strategisk översyn av affärsmodellen gjorts som bland annat resulterat i ett större åtgärdsprogram samt att en licensmodell tagits fram för implementering på flertalet internationella marknader. Odd Molly blir i och med dessa initiativ ett mer renodlat och effektivt företag med fokus på digital försäljning, varumärke och sortiment samtidigt som risk och kapitalbindning minskar.
 • I oktober ingicks avtal med en operatör i Portugal och Spanien som under licensmodellen tog över försäljningen till återförsäljare på dessa marknader samt driften av befintlig butik på El Corte Inglès i Lissabon. I februari ingicks licensavtal med befintlig partner i Tjeckien, Slovakien och Ungern där denne fortsätter driva befintliga och, i förekommande fall, nya Odd Molly-butiker på respektive marknad.
 • Implementering av åtgärdsprogrammet med syfte att minska komplexitet, kapitalbindning och driftskostnader med omkring 50 MSEK på helårsbasis har inletts. En betydande del av besparingarna kommer från en väsentlig konsolidering av bolagets butiksnät och fortsatt optimering och anpassning av sortimentet. Effekterna realiseras successivt under 2019 med tyngdpunkt under andra halvåret. Omstruktureringskostnader om 5,8 MSEK reserverades i det tredje kvartalet.
 • I linje med strategin att säkra en fortsatt stark position och fysisk närvaro för varumärket, samtidigt som antalet butiker som drivs av bolaget minskar, öppnades i februari en Odd Molly-butik på varuhuset NK i Stockholm i regi av en återförsäljare.

Kommentar från VD

Omställningsarbete – steg för steg mot en snabbare, effektivare och mer kapitalsnål verksamhet

Odd Molly avslutar 2018 i linje med den svaga trenden från föregående kvartal, till följd av en utmanande marknad och ett påbörjat genomgripande omstruktureringsarbete vars positiva effekter realiseras successivt under 2019 med tyngdpunkt under andra halvåret. Åtgärdsprogrammet, som annonserades i oktober, implementeras enligt plan och syftar till att med accelererad kraft styra om affärsmodellen, förenkla verksamheten och reducera kostnader med cirka 50 MSEK på årsbasis. Det innebär bland annat att vi minskar både sortimentsbredd och butiksnät väsentligt.

Omställningen påverkar försäljningen, även i de butiker som ännu inte stängt. Odd Mollys totala nettoomsättning under fjärde kvartalet minskade med 27 procent jämfört med samma kvartal föregående år och rörelseresultatet blev -22,6 MSEK. Vi såg inte lika stor positiv försäljningseffekt vid de ordinarie rea-perioderna den här hösten som föregående år, vilket påverkade försäljningen negativt, men däremot ledde till en förbättrad bruttovinstmarginal.

Omstruktureringsarbetet innebär både besparingar och omprioriteringar för selektiva satsningar. Vi styr om vår affärsmodell genom att arbeta med utvalda licenstagare för att stärka Odd Mollys internationella fotfäste och samtidigt driva onlineförsäljningen själva. Odd Molly blir ett mer renodlat företag med fokus på digital försäljning, varumärke och sortiment.

Online

I linje med vårt strategiska fokus på ökad digital försäljning har vi förstärkt ledningsgruppen med en e-handelschef, som tillträdde i februari och som tillför mycket kompetens och erfarenhet på strategisk och operationell nivå.

Sortiment och varumärke

Odd Molly har nått en stark kännedom, framför allt i Skandinavien, men för att nå en bättre utveckling här och internationellt behöver vi stärka varumärket. Därför är jag glad att vi under kvartalet inlett arbetet med ett omtag och påbörjat vitaliseringen av Odd Molly som varumärke. Det nya uttrycket, representerat av starka ambassadörer, kommer börja synas under första kvartalet 2019. Samtidigt fortsätter vi att optimera och anpassa sortimentet utifrån strategin, marknadens förutsättningar och kundens köpbeteende vilket även kommer ge gynnsamma effekter på kostnadsmassan.

Licens och samarbeten

Licensmodellen är kapitalsnål och skapar väsentligt bättre förutsättningar för en lokal partner att växa och investera i varumärke och distribution. Med en lokal partner som bygger närvaro och varumärkeskännedom i marknaden får vi stöd till en positiv utveckling av vår egen e-handel (oddmolly.com) som vi fortsätter att driva själva. Först ut att konverteras till licensmarknader är Portugal och Spanien, Tjeckien, Slovakien och Ungern. I februari öppnades en Odd Molly-butik på NK i Stockholm som drivs av en av våra mångåriga återförsäljare.

Sammanfattningsvis stänger vi nu 2018, ett omställningsår med minskad försäljning och negativt resultat – men framförallt med en ny strategi med syfte att bli snabbare, effektivare och mer kapitalsnåla. Vi följer vår nya plan med tydligt mål, medvetna om och ödmjuka inför att det tar tid att ändra en affärsmodell. Resan med Odd Molly fortsätter för vi vet att världen behöver fler Mollys!

Jennie Högstedt Björk, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.