Uppdatering om påverkan av Covid-19

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 27 mars 2020

Med anledning av utbrottet av coronaviruset Covid-19 och att dess smittspridning fortlöper på de marknader där Odd Molly bedriver verksamhet, gör Odd Molly följande nulägesuppdatering.

Det står klart att hela samhället påverkas av den uppkomna situationen. För Odd Molly innebär det så här långt främst en påverkan på trafiken till bolagets åtta egna fysiska butiker samt till återförsäljares butiker. Försäljningen online, som utgör mer än hälften av bolagets totala omsättning, utvecklas dock i linje med förväntan, och bolaget accelererar omställningen till digitala kanaler ytterligare. Ett sedan tidigare pågående kostnadsbesparingsprogram fortlöper enligt plan och ytterligare åtgärder kommer att vidtas. Hittills fungerar varuleveranser tillfredsställande, men vissa av produktionsländerna påverkas i dagsläget vilket kan ge effekter längre fram. Sammantaget gör Odd Molly bedömningen att påverkan på innevarande kvartal blir begränsad.

Den fortsatta utvecklingen av Covid-19 och dess konsekvenser är dock oförutsägbara, och Odd Molly kan i nuläget inte göra en säker bedömning av omfattningen av effekterna på bolagets verksamhet och finansiella utveckling på sikt, mer än att bolaget och bolagets kunder kommer att påverkas under en tid framöver. Odd Mollys största marknad är Sverige, följt av Tyskland, Schweiz, USA och Norge.

För att säkerställa medarbetares, kunders och samarbetspartners hälsa och säkerhet har bolaget vidtagit flera försiktighetsåtgärder med utgångspunkt i lokala myndigheters rekommendationer. De egna butikerna håller öppet och verksamheten i övrigt bedrivs inom bolagets samtliga områden. Restriktioner har dock införts i linje med myndigheternas rekommendationer, och hygien- och säkerhetsrutiner har stärkts ytterligare. 

Styrelsen och ledningen övervakar löpande verksamhetens utveckling i detta sammanhang för att snabbt och effektivt kunna hantera den risk som spridningen av Covid-19 medför och agera med initiativ för att motverka den negativa effekten i så hög grad som möjligt.

Odd Mollys årsredovisning för 2019 avges under vecka 16 2020 och delårsrapport för det första kvartalet den 7 maj 2020.