Valberedning utsedd inför Logisteas årsstämma 2023

Valberedningens ledamöter inför Logisteas årsstämma 2023 har utsetts.

I enlighet med beslut på Logisteas årsstämma 2022 har Logisteas styrelseordförande tagit kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna per 31 augusti 2022 för att utse valberedning. Då bolagets andra största ägare avböjt plats i valberedningen har bolagets fjärde största ägare tillfrågats. En valberedning har nu utsetts, vilken utgör valberedning fram till dess att en ny utses enligt mandat från nästa årsstämma.

Valberedningen har följande sammansättning:

  • Ilija Batljan, som representant för Ilija Batljan med bolag.
  • Rutger Arnhult, som representant för M2 Capital Management AB samt ytterliga bolag inom sfär.
  • Joel Sandwall, som representant för Stefan Hansson med bolag.
  • Patrik Tillman, som styrelseordförande i Logistea AB.

Valberedningens ordförande är Patrik Tillman är sammankallande. De tre ägarrepresentanterna hade tillsammans cirka 37 procent av rösterna i Logistea per den 31 augusti 2021.

Valberedningen följer Svensk kod för bolagsstyrning och har som huvuduppgift att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedning@logistea.se senast den 31 december 2022.

Valberedningens förslag presenteras i kallelsen till årsstämman och på logistea.se

Logisteas årsstämma 2023 äger rum den 5 maj 2023.