Valberedningens förslag inför årsstämma 2015

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 26 februari 2015Valberedningen i Odd Molly International AB (publ) lämnar följande förslag inför årsstämman den 29 april 2015.

Beslutsförslag avseende val av styrelse:
Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mia Arnhult, Lennart Björk, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman och Nils Vinberg samt omval av Patrik Tillman som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2016. Christer Andersson, har meddelat att han inte står till förfogande för omval. Valberedningen föreslår nyval av Elin Ryer.

Elin Ryer är född 1979 och idag ansvarig för onlinetjänsten Used-a-Porter. Hon har gedigen erfarenhet av varumärkesfrågor i internationella sammanhang från bland annat Svenskt Tenn, Cantor Fitzgerald Gallery, Stockholms Auktionsverk och Brandit. Hon är en av Dr Anders Walls stipendiater med bland annat placering på Svenska Handelskammaren i London år 2002. Elin Ryer har en examen från IHM Business School och en fil. mag. i konsthistoria från Stockholms universitet samt Haverford College and Bryn Mawr College, i Pennsylvania USA. Elin Ryer äger 2 000 aktier i Odd Molly.

För information om de övriga ledamöterna hänvisas till uppgift om nuvarande styrelse på bolagets webbplats, www.oddmolly.com.

Beslutsförslag avseende ersättning till styrelse samt val av och ersättning till revisor
Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 125 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, totalt 800 000 kronor. Vidare föreslås det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omväljas till bolagets revisor för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2016. Arvode till bolagets revisorer föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen i Odd Molly består av Christer Andersson, Tom Wikström och Rutger Arnhult, närmare presentation och kontaktuppgifter finns på oddmolly.com.

ValberedningenFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Tillman, styrelsens ordförande, 0733-50 61 20

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stil-koncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även sex egna fysiska butiker, en egen webbshop och en shop-in-shop. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 februari 2015 CET 11.00.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.