Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2009

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 23 april 2009

FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING – BRUTTOVINSTMARGINAL PÅVERKAD NEGATIVT AV VALUTAEFFEKTER 1 januari – 31 mars 2009

• Nettoomsättningen ökade med 29,1 procent till 136,7 MSEK (105,9)

• Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,6 procent (58,5)

• Rörelseresultatet ökade till 33,4 MSEK (32,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 24,2 procent (31,1)

• Resultat efter skatt uppgick till 24,9 MSEK (23,3). Nettomarginalen uppgick till 18,2 procent (22,0)

• Resultat per aktie uppgick till 4,33 SEK (4,05)

• Odd Molly öppnade sin första egna butik i februari

• I april rapporterade Odd Molly ett ordervärde för höst/vinter 2009 på 158 MSEK, vilket motsvarar en ökning med 23 procent jämfört med ordervärdet för motsvarande period 2008. Baserat på lagda order för årets samtliga huvudkollektioner blir ordervärdet för helåret 2009 omkring 296 MSEK, att jämföra med försäljningen 2008, som uppgick till knappt 268 MSEK

[REMOVED GRAPHIC]

VD kommenterar utvecklingen

Våren har börjat bra – med ökad försäljning enligt lagda order, snabba leveranser och fortsatt framåtanda.

Resultatmässigt ligger vi alltjämt på en hög nivå, även om marginalerna procentuellt är lägre jämfört med föregående år. Det förklaras huvudsakligen av en ogynnsam valutakursutveckling men också av våra planenliga offensiva satsningar. Bland annat har vi under våren lanserat bolagets första stora internationella reklamkampanj med supermodellen Helena Christensen som varumärkets ansikte utåt. Stor kraft har också under en tid gått till förberedelser och öppnandet av Odd Mollys första egna butik, som invigdes i Stockholm i februari. Vi har samtidigt stärkt organisationen för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Under det första kvartalet har vi levererat och fakturerat hela vårkollektionen och en större andel av sommarkollektionen än tidigare år. Det innebär att omsättningen under andra kvartalet kommer att bli lägre än motsvarande kvartal förra året och jag vill som tidigare peka på att det är mer rättvisande att se på Odd Mollys utveckling på halvårsbasis istället för på enstaka kvartal. Resultatet under andra kvartalet kommer, till följd av en lägre andel av säsongens totala försäljning och fortsatta offensiva satsningar för framtida expansion, bli svagare än föregående år.

Som jag sagt förut var 2008 ett exceptionellt bra år då det mesta verkligen gick vår väg – från valutor till fantastiska utmärkelser. Vi har nyligen avslutat införsäljningen av höstens och vinterns kollektioner med en ökning på 23 procent. Det totala ordervärdet för innevarande år uppgår därmed till cirka 296 MSEK att jämföra med utfallet för 2008 på 268 MSEK.

Vi är mycket nöjda med att starta året med att leverera fortsatt tillväxt, stark lönsamhet och bra ordersiffror – inte minst med tanke på de turbulenta marknadsförhållanden som råder. Vår ambition är att fortsätta våga vara offensiva i ett allt tuffare marknadsklimat. Vi kommer att satsa vidare för ökad kvalitet, framtida utveckling och möjligheter att ta marknadsandelar; i organisationen, den internationella representationen, butiken, marknadsföringen och i våra nya samarbeten.

Christina Tillman, verkställande direktör

För fullständig rapport se bifogad pdf.Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom framförallt externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter säljs i vår genom cirka 1 550 externa återförsäljare samt en butik i egen regi i 36 länder runt om i världen, varav i 24 med lokal representation. Odd Molly har 34 anställda på kontoren i Stockholm och Los Angeles samt i den egna butiken i Stockholm. Omsättningen 2008 uppgick till 268 MSEK och rörelseresultatet till 68 MSEK. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk. Odd Mollys chefsdesigner fick Damernas Världs designpris Guldknappen i augusti 2008.

Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2009 klockan 08:00 CET.