Finansiella definitioner

Aktiekurs per stamaktie
Aktiekurs på balansdagen

Antal förvaltningsfastigheter
Antal förvaltningsfastigheter i balansräkningen innefattar fastigheter under löpande förvaltning samt projektfastigheter.

Antal utestående stamaktier
Antal utestående stamaktier på balansdagen.

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt på årsbasis dividerat med genomsnittet av ingående och utgående eget kapital¹.

Belåningsgrad
Räntebärande skulder efter avdrag för likvida medel i relation till fastigheternas verkliga värde.

Byggrätt
Bedömd byggbar BTA, bruttoarea, i kvadratmeter.

Central administration
Centrala administrationskostnader avser kostnader för koncernledning och koncerngemensamma funktioner.

Direktavkastning
Driftnettot i relation till förvaltningsfastighetens verkliga värde (exkluderande projektfastigheter).

Eget kapital per stamaktie
Eget kapital¹ i relation till antal utestående stamaktier.

Ekonomisk uthyrningsgrad
Årligt kontraktsvärde dividerat med hyresvärde exklusive projektfastigheter.

EPRA NRV
Eget kapital¹ med återläggning av derivat och uppskjuten skatt.

EPRA NTA
EPRA NRV med avdrag för immateriella tillgångar och bedömt verkligt värde på uppskjuten skatt.

EPRA NDV
EPRA NDV med återläggning av immateriella tillgångar, derivat och uppskjuten skatt i sin helhet.

EPRA EPS
Förvaltningsresultatet med avdrag för aktuell skatt per stamaktie.

Förvaltningsresultat per stamaktie
Förvaltningsresultat i förhållande till genomsnittligt antal utestående stamaktier.

Förvaltningsfastigheter
Fastigheter under löpande förvaltning.

Genomsnittligt antal utestående stamaktier
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.

Genomsnittlig ränta
Genomsnittlig upplåningsränta för räntebärande skulder.

Genomsnittlig räntebindning
Genomsnittlig återstående löptid på räntan för räntebärande skulder.

Hyresvärde
Årligt kontraktsvärde med tillägg för bedömd marknadshyra för vakanta lokaler.

Justerad överskottsgrad
Driftnetto i procent av hyresintäkter exklusive hyrestillägg.

Orealiserade värdeförändringar
Förändring av verkligt värde exklusive förvärv, avyttringar och investeringar.

Projektfastigheter
Fastigheter där pågående om- eller tillbyggnation påverkar hyresvärdet mer än 40 procent.

Resultat per stamaktie
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående stamaktier.

Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar och likvida medel.

Räntetäckningsgrad
Förvaltningsresultat exklusive räntekostnader och ränteintäkter (exkl. tomträtt och IFRS 16) dividerat med räntekostnader och ränteintäkter (exkl. tomträtt och IFRS 16).

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Substansvärde (NAV) per stamaktie
Eget kapital¹ med återläggning av uppskjuten skatteskuld i relation till antal utestående stamaktier.

Överskottsgrad
Driftnetto i procent av intäkter

Logistea tillämpar European Securities and Markets Authoritys (ESMA) riktlinjer om Alternativa Nyckeltal. Riktlinjerna syftar till att göra alternativa nyckeltal i finansiella rapporter mer begripliga, tillförlitliga och jämförbara och därmed främja deras användbarhet. Med ett alternativt nyckeltal avses enligt dessa riktlinjer finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell stallning, finansiellt resultat eller kassaflöden som inte definieras eller anges i tillämpliga regler för finansiell rapportering; IFRS och årsredovisningslagen. Härledning av alternativa nyckeltal återfinns på Logisteas hemsida.

¹Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare