Ersättning

Logisteas årsstämma den 3 maj 2024 har beslutat om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.

Bolagets ersättningsriktlinjer: tillämpningsområde, ändamål och avvikelser

En övergripande målsättning med verksamheten i Logistea är att skapa god utveckling av aktieägarvärde över tid, vilket ska uppnås genom att implementera Logisteas affärsstrategi.

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. Logistea ska därför ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, implementera affärsstrategin och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete. Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska gälla som övergripande principer för ersättningen till ledande befattningshavare. Logistea ska erbjuda marknadsmässig och konkurrenskraftig ersättning som står i relation till ansvar och befogenheter. Ersättningen ska vidare baseras på faktorer som arbetsuppgifternas betydelse, medarbetarens kompetens, erfarenhet och prestation. Ersättningen ska bestå av fast lön, eventuell rörlig ersättning, pensionsförmåner och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Den rörliga ersättningen ska syfta till att främja långsiktigt värdeskapande inom koncernen, genom att främja Logisteas affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete.

Bolaget har under 2023 följt de tillämpliga ersättningsriktlinjerna som antagits av bolagsstämman. Inga avsteg från riktlinjerna har gjorts och inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Revisorns yttrande över bolagets efterlevnad av riktlinjerna kommer finnas tillgängligt på https://logistea.se/sv/sektion/bolagsstyrning/bolagsstammor/ senast tre veckor före årsstämman 2024. Ingen ersättning till ledande befattningshavare har krävts tillbaka från bolaget.

Rörlig ersättning

Utöver fast lön ska rörliga ersättningar som belönar tydligt målrelaterade prestationer i enkla och transparanta konstruktioner kunna erbjudas. De rörliga ersättningarna ska vara kopplade till förutbestämda mätbara kriterier som ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet.

Den årsvisa resultatbaserade ersättningen baseras på rörelseresultatets utveckling samt på en helhetsbedömning av utvecklingen av vissa individuellt målsatta faktorer som styrelsen, efter samråd med verkställande direktören, beslutar prioritera under det aktuella räkenskapsåret. För att rörlig ersättning ska utgå krävs att uppsatta mål uppfyllts. Om ersättning skall utgå sker utbetalning i form av lön årsvis efter det att bokslutet fastställs. Ersättningen har en ettårig prestations- och intjänandeperiod. Rörlig ersättning kan uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga lönen och utbetalas i form av kontant ej pensionsgrundande lön.

Individuellt målsatta faktorer

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. De individuellt målsatta faktorerna ska över tid bidra till bolagets hållbarhetsmål.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTIP)

Teckningsoptionsprogram 2021/2025

Vid en extra bolagsstämma i Bolaget den 22 oktober 2021 fattades beslut om införande av ett incitamentsprogram till befintliga och kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget (”Incitamentsprogram 2021/2025”). Styrelsens motiv till förslaget var att de anställda genom införandet av ett incitamentsprogram förväntas få ett personligt och långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas leda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, att Bolaget förväntas kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal samt ett ökat aktieägarvärde för alla aktieägare.

Programmet omfattar högst 4 180 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av högst 4 180 000 nya B-aktier i Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptionerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, följande tilldelningskategorier: (i) VD och vice VD: högst 2 090 000 teckningsoptioner motsvarande högst 1 045 000 teckningsoptioner per deltagare; (ii) ledande befattningshavare CFO och COO: högst 960 000 teckningsoptioner motsvarande högst 480 000 teckningsoptioner per deltagare; (iii) nyckelpersoner inklusive konsulter: högst 800 000 teckningsoptioner motsvarande högst 200 000 teckningsoptioner per deltagare samt (iv) övriga anställda: högst 330 000 teckningsoptioner motsvarande högst 55 000 teckningsoptioner per deltagare. Som vederlag för teckningsoptionerna har optionsinnehavarna under tilldelningsdatumet erlagt 2,06 kronor per option. Optionspriset är beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Vid årets slut hade programmet en täckningsgrad motsvarande 99 procent.

Teckningsoptionsprogram 2023/2026

Vid den ordinarie årsstämman i Bolaget den 5 maj 2023 fattades beslut om införande av ett nytt incitamentsprogram till befintliga och kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget (”Incitamentsprogram 2023/2026”). Styrelsens motiv till förslaget var att de anställda genom införandet av ett incitamentsprogram förväntas få ett personligt och långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas leda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, att Bolaget förväntas kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal samt ett ökat aktieägarvärde för alla aktieägare.

Programmet omfattar högst 1 640 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av högst 1 640 000 nya B-aktier i Bolaget. Rätt att förvärva teckningsoptionerna tillkom, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, följande tilldelningskategorier: (i) VD och vice VD: högst 440 000 teckningsoptioner motsvarande högst 286 000 teckningsoptioner per deltagare; (ii) övrig ledningsgrupp: högst 640 000 teckningsoptioner motsvarande högst 208 000 teckningsoptioner per deltagare; (iii) övriga ledande befattningshavare: högst 240 000 teckningsoptioner motsvarande högst 104 000 teckningsoptioner per deltagare samt (iv) övriga anställda och nyckelpersoner: högst 320 000 teckningsoptioner motsvarande högst 52 000 teckningsoptioner per deltagare. Som vederlag för teckningsoptionerna har optionsinnehavarna under tilldelningsdatumet erlagt 1,15 kronor per option. Optionspriset är beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Vid årets slut hade programmet en täckningsgrad motsvarande 98 procent.