Risker och riskhantering

Logistea utsätts löpande för olika risker som kan få betydelse för bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning. I Logisteas systematiska analysarbete är fokus att förebygga risker, liksom att utvärdera hur riskhanteringen kan vändas till möjligheter.

Logistea är exponerat för olika risker som kan få betydelse för bolagets framtida verksamhet, resultat och finansiella ställning. Bolaget arbetar aktivt för att identifiera och hantera de risker och möjligheter som har betydelse för verksamheten. Det övergripande ansvaret för Logisteas riskhantering är styrelsens, det operativa ansvaret är delegerat till vd. För identifierade risker, som kan uppkomma i verksamheten och av beteenden som skulle kunna påverka företagets varumärke och förtroende, finns utarbetade policyer, instruktioner och mandat som löpande följs upp. Risker som bygger på händelser utanför bolagets kontroll och som kan leda till verksamhetsbrott utvärderas löpande.

Mer information om vilka risker Logistea identifieras och hur riskhanteringen fungerar finns i avsnittet Risker och riskhantering i Logisteas årsredovisningar.

Känslighetsanalys

Logistea är utsatt för ett antal risker och bolagets värderingar är beroende av ett antal faktorer. Nedan beskrivs ett antal viktiga faktorer och dess effekter på Logistea.

Känslighetsanalys för fastighetsvärden

2023-12-31

Värdepåverkan, mkr

Förändring Lager och logistik Lätt industri Totalt
Direktavkastningskrav +/– 0,25%-enheter –141/153 –55/59 –195/211
Hyresintäkter +/– 5% 199/–199 81/–81 280/–280
Vakans +/– 1%-enhet –40/40 –16/16 –56/56
Fastighetskostnader +/– 5% –19/19 –8/8

–27/27

2022-12-31

Värdepåverkan, mkr

Förändring Lager och logistik Lätt industri Totalt
Direktavkastningskrav +/– 0,25%-enheter –101/110 –66/72 –167/182
Hyresintäkter +/– 5% 139/–139 103/–103 242/–242
Vakans +/– 1%-enhet –28/28 –21/21 –48/48
Fastighetskostnader +/– 5% –15/15 –12/12

–27/27

Känslighetsanalys för räntejusteringar

Mkr

Förändring Resultateffekt 2023 Resultateffekt 2022
Stibor 3M +/– 1%-enhet –13/+4

–21/14

 

Notering: Känslighetsanalysen resultateffekt kalkylerar in de räntederivat Logistea hade vid respektive periods utgång.