Fyra skäl att investera i Logistea

Fyra skäl att investera i Logistea

Stark finansiell ställning

Finansiellt starka ägare, solida finanser och stabila intäktsflöden möjliggör Logisteas offensiva tillväxtstrategi och ett långsiktigt hållbart värdeskapande. Efter den under året genomförda företrädesemissionen och genomförda återköp av obligationslån har belåningsgraden minskat till knappt 45,5 procent per årsskiftet. Ränteteckningsgraden uppgår per årsskiftet till 1,9 och förväntas stiga väsentligt de kommande kvartalen till följd av stabila intäkter, indexjusteringar och lägre finansnetto.

Attraktivt tillgångsslag

Logistea verkar i ett segment av fastighetsmarknaden som blir alltmer attraktivt, med högre avkastning än andra fastighetstyper. Efterfrågan på välbelägna fastigheter för lager, logistik och lätt industri drivs av flera faktorer. Många företag planerar för att flytta tillverkning och lager närmare hemmamarknaden. Den ökande digitaliseringen och allt större andelen e-handel innebär att handeln behöver utveckla effektivare lager- och logistikhantering. Logistea förvärvar och förvaltar fastigheter och byggbar mark i attraktiva lägen; våra fastigheter är framför allt belägna vid viktiga logistiknav i Borås, Göteborg, Jönköping, Linköping, Örebro och Öresund.

Väldiversifierad kundbas med långa hyresavtal

Logistea eftersträvar långsiktiga kundrelationer. Våra hyresgäster är finansiellt stabila företag inom många olika verksamhetsområden i olika branscher, vilket bedöms ge minskad risk för hyresförluster och vakanser samt stadigt kassaflöde över tid. Logistea tecknar långa avtal med syfte att skapa ömsesidigt fördelaktiga relationer och vid årsskiftet uppgick den genomsnittliga återstående kontraktslängden till 7,9 år. Avtalen utgörs främst av triple net-hyresavtal med full KPI-justering.

Fastighets- och transaktionserfarenhet

Logistea har en effektiv och väldimensionerad organisation. Vi har samlad expertis med lång erfarenhet inom fastighetsförvaltning, transaktion och utveckling. Vi eftersträvar en affärsmässig, inkluderande och öppen företagskultur och engagerar oss för en positiv utveckling i branschen samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle.