Logistea är ett fastighetsbolag inom lager, logistik och lätt industri, med visionen att vara den naturliga partnern till företag som efterfrågar moderna hållbara lokaler inom detta segment. Efterfrågan på lager- och logistiklokaler är betydande och Logisteas tillväxt har varit kraftfull sedan den första fastigheten förvärvades i slutet av 2019.

Marknadsnisch med stor efterfrågan

Logistea verkar i en nisch med ökande efterfrågan bland annat till följd av den pågående transformationen inom handeln, där tillgången till effektiv lager- och logistikhantering blir allt viktigare. Logisteas kunder utgörs bland annat av välkända expansiva e-handelsbolag, som ställer krav på moderna lager- och logistiklösningar belägna i de bästa logistiklägena i Sverige.

Stark tillväxt

Logistea växer genom förvärv, utveckling och förvaltning av fastigheter och mark, och har ett tillväxtmål om ett fastighetsvärde överstigande 15 miljarder kronor vid utgången av 2024. Som del i tillväxtmålet ska bolaget årligen skapa 25 000 kvadratmeter ny yta.

Organisation med gedigen erfarenhet

Logisteas organisation består av en samlad expertis inom fastighetsförvaltning, transaktion och utveckling. Bolaget har egen förvaltning och en organisation som säkerställer hög kvalitet och servicegrad för hyresgäster och andra intressenter.

En hållbar affär

Logistea bidrar till FN:s Agenda 2030 genom att stödja ett hållbart samhälle och värna miljön. Hållbarhet, med bland annat fokus på reduktion av koldioxidutsläpp genom energieffektiva byggnader, är en integrerad del av Logisteas affärsstrategi. Bolagets mål är att nybyggda fastigheter ska uppnå BREEAM In-use Very Good eller Excellent eller annan likvärdig certifieringsstandard. Logisteas aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap under kortnamnen LOGI A och B.

Kort historik

Fastighetsbolaget Logistea är sprunget ur modebolaget Odd Molly. Hela modeverksamheten avyttrades i juli 2021 och bolaget är sedan dess ett renodlat fastighetsbolag. Vid en extra bolagsstämma i oktober 2021 fattades beslut om att ändra verksamhetsföremålet i bolagsordningen till att förvärva, utveckla och försälja fastigheter samt om att byta företagsnamn till Logistea AB (publ).