Utskott

Revisionsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett revisionsutskott med huvudsaklig uppgift att svara för att bereda styrelsens arbete med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen.

Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Anneli Lindblom (utskottets ordförande), Erik Dansbo samt Stefan Hansson.

Ersättningsutskott

Styrelsen har inom sig utsett ett ersättningsutskott med uppgift att, inom ramen för de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som fastställs på årsstämman, bereda frågor om ersättning till VD och övriga ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet består av styrelseledamöterna Patrik Tillman (utskottets ordförande), Erik Dansbo samt Jonas Grandér.