Hållbarhetsmål

Logistea stödjer FN Global Compact och står bakom Agenda 2030. Bolaget bedömer sig ha största möjlighet att påverka inom: nummer 7 (hållbar energi för alla), 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), 11 (hållbara städer och samhällen), 12 (hållbar konsumtion och produktion) samt 13 (bekämpa klimatförändringar). Under Q4 2021 etablerade bolaget ett grönt finansiellt ramverk. Ramverket anger följande målsättning för samtliga nybyggnationer, och där så är möjligt, även för befintliga fastigheter eller vid tillkommande fastighetsförvärv:

  • BREEAM (Mycket bra eller högre) alternativt motsvarande certifieringsstandard, eller
  • Energicertifikat (EPC) A eller B, eller
  • Energiförbrukning understigande 20 procent av tillämplig nationell byggförordning, eller
  • Minska energiförbrukning med minst 30 procent vid större ombyggnationer.