Valberedning 2023

I enlighet med beslut på Logisteas årsstämma 2022 har Logisteas styrelseordförande tagit kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna per 31 augusti 2022 för att utse valberedning. Då bolagets andra stö...

Valberedning 2022

Enligt beslut av Logistea ABs (publ) (”Logistea”) årsstämma 2021 ska ledamöter i valberedningen utses av de tre till röstetalet största aktieägarna per 31 augusti som önskar utse en representant. Namnen på ...

Valberedning 2021

Enligt beslut från Odd Mollys årsstämma 2020 ska valberedningen utses av de tre till röstantalet största aktieägare som önskar utse varsin representant, senast sex månader före årsstämman. Aktieägarnas storlek baseras på Euroclear Sweden ABs förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedning 2020

Enligt beslut från Odd Mollys årsstämma 2019 ska valberedningen utses av de tre till röstantalet största aktieägare som önskar utse varsin representant, senast sex månader före årsstämman. Aktieägarnas storlek baseras på Euroclear Sweden ABs förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Valberedning 2019

Enligt beslut från Odd Mollys årsstämma 2018 ska valberedningen utses av de tre till röstantalet största aktieägare som önskar utse varsin representant, senast sex månader före årsstämman.

Valberedning 2018

Enligt beslut från Odd Mollys årsstämma 2017 ska valberedningen utses av de tre till röstantalet största aktieägare som önskar utse varsin representant, senast sex månader före årsstämman.