Obligation

Logistea offentliggjorde den 26 september 2023 ett frivilligt återköpserbjudande av utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer enligt vilket Bolaget erbjudit sig att köpa tillbaka obligationerna mot kontant vederlag.

Återköpserbjudandet löpte ut den 2 oktober 2023 kl. 12:00 CEST.

Villkor för återköpet i korthet:

  • Beskrivning obligation: 2021/2024 Sr Unsec Green FRN.
  • Utestående belopp: SEK 500 000 000 (varav Logistea före Återköpserbjudantet har återköpt SEK 116 250 000).
  • Minsta denominering: SEK 1 250 000.
  • Pris: 101% (plus upplupen och icke betald ränta).
  • Återköpsperiod: Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 CEST den 2 oktober 2023.
  • Innehavare av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationerna motsvarande ett totalt nominellt belopp om 303,75 mkr.
  • Efter återköpet har Bolaget utestående obligationer (som Logistea inte äger) motsvarande 80 mkr.