Bolagsstyrningsstruktur

Logistea AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag och bolagsstyrningen grundas därför på svenska regler och svensk lagstiftning, huvudsakligen aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och andra relevanta regelverk.

Logistea är noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista (Mid Cap) och tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning fullt ut. Vid eventuella avvikelser följs principen följ eller förklara.

Styrelsen är ansvarig för att löpande övervaka att koden efterlevs av såväl styrelsen som ledningen och bolaget i övrigt.