Kallelse till årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 14.00 i Bolagets showroom på Karlavägen 73, Stockholm.Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta på årsstämman ska:

· vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 maj 2017, samt
· anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com, senast fredagen den 5 maj 2017 kl. 16.00.

Vid anmälan ska uppges namn/firma och person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till årsstämman ska sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas full­ständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om full­makten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.oddmolly.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt om­registrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta vid stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) fredagen den 5 maj 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på årsstämman.

1. Öppnande av årsstämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning därtill anförande av verkställande direktören
8. Beslut

a)     om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt

b)     om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och revisor
11. Beslut om valberedning
12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
13. Stämmans avslutande

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Tillman väljs till ordförande vid årsstämman.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår att utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2016 med 1 krona per aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 15 maj 2017. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut av Euroclear Sweden AB torsdagen den 18 maj 2017.

Förslag till styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelse och revisor (punkterna 9 och 10)

Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsens ordförande ska ökas med 20 000 kronor till 195 000 kronor samt att arvodet till övriga styrelseledamöter ska ökas med 10 000 kronor till 135 000 kronor (till respektive ledamot). Inget arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter, utan suppleanter. Valberedningen noterar att nuvarande styrelseledamot Lennart Björk har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mia Arnhult, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman, Nils Vinberg och Elin Ryer samt nyval av Jacob Wall som styrelseledamot, för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018. Valberedningen föreslår även omval av Patrik Tillman som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018.

Detaljerad information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på Bolagets webbsida, www.oddmolly.com.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2016 som Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2017. Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2018. Arvode till Bolagets revisorer föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd räkning.

Beslut om valberedning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa den procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman 2018 som beslutades av årsstämman 2009. Valberedning ska alltså inrättas enligt följande.

Bolaget ska ha en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisors­arvode samt principer för valberedningen. Senast åtta månader före års­stämman ska styrelsens ordförande kontakta de tre aktieägare som enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB är de tre till röstetalet största i Bolaget och efterfråga deras respektive representant till valberedningen.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande, som ska vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i Bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte deltaga i valberedningsarbetet kan nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägare som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.

Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen.

Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av Bolaget för skäliga utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattnings­havare (punkt 12)

Ersättning till verkställande direktör och övriga personer i företagsledningen ska utgöras av fast lön, i förekommande fall rörlig lön, övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den i förekommande fall rörliga lönen ska utgå i form av kontant ersättning, baseras på utfallet i förhållande till definierade och mätbara mål, samt vara maximerad i förhållande till den mållön som fastställts. Den rörliga lönen ska aldrig kunna överstiga den fasta lönen. Den sammanlagda rörliga bruttolönen före skatt samt inklusive tillkommande sociala avgifter för samtliga medlemmar i ledningsgruppen kan under 2017 uppgå till maximalt 20 procent av årets redovisade resultat före skatt beroende på måluppfyllelse. För det fall antalet ledande befattningshavare ökar, kan inte den rörliga ersättningen komma att överstiga detta maximala belopp. Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Avgångsvederlag bör inte förekomma. Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller avgiftsbestämda, eller en kombination därav och ge företagsledningen rätt att erhålla pension från 65 års ålder.

Den verkställande direktören och den vice verkställande direktören i Bolaget har förvärvat teckningsoptioner i Bolaget inom ramen för ett treårigt teckningsoptionsprogram som den extra bolagsstämman beslutade om den 24 februari 2016. Vidare har vissa andra nuvarande och tidigare ledande befattningshavare i Bolaget förvärvat teckningsoptioner i Bolaget inom ramen för ett treårigt teckningsoptionsprogram som årsstämman 2014 beslutade om. Då teckningsoptionerna i de båda optionsprogrammen tecknats/förvärvats till marknadsvärde medför programmen inga personalkostnader enligt IFRS 2.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Handlingar och upplysningar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt fullständiga beslutsförslag jämte tillhörande handlingar kommer hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats, www.oddmolly.com. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Övrigt

Bolagets aktiekapital uppgår för närvarande till 575 200 kronor fördelat på 5 752 000 aktier (en röst per aktie). Bolaget innehar inga egna aktier.

Aktieägarna hälsas varmt välkomna till stämman!

Stockholm i april 2017

Odd Molly International AB (publ)

StyrelsenFör ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Attemark, VD, 08-522 28 502
Johanna Palm, CFO, 0760-10 24 55

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom egna butiker, egen webbshop och externa återförsäljare i ett fyrtiotal länder runt om i världen. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.