Kommuniké från årsstämma 2015 i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 29 april 2015Vid årsstämma i Odd Molly International AB idag, den 29 april 2015, fastställdes moder­bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2014. Stämman beslutade att en utdelning om 1,00 SEK ska utgå för räkenskapsåret 2014 med avstämnings­dag den 4 maj 2015. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde styrelseledamöterna Mia Arnhult, Lennart Björk, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman och Nils Vinberg. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tillman. Stämman fattade även beslut om nyval av Elin Ryer. Elin Ryer är ansvarig för onlinetjänsten Used-a-Porter och har gedigen erfarenhet av varumärkesfrågor i internationella sammanhang från bland annat svenskt Tenn, Cantor Fitzgerald Gallery, Stockholms Auktionsverk och Brandit. Besluten fattades i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 175 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 125 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, varmed det totala arvodet uppgår till 800 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2016. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att ge styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier. Beslutet fattades enligt av styrelsen framlagt förslag. Syftet med förvärvet av egna aktier är att ge styrelsen ökat handlings­utrymme i sitt arbete att genom en förändrad kapitalstruktur skapa mervärde för Odd Mollys aktieägare.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och beslut om valberedning.För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Tillman, styrelsens ordförande, 0733-50 61 20

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med ett tydligt stil- koncept. Bolagets produkter säljs främst via externa agenter till återförsäljare i ett trettiotal länder runt om i världen, vilket möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov. Odd Molly ansvarar själva för försäljningen till externa återförsäljare på den skandinaviska marknaden och driver även åtta egna fysiska butiker och en egen webbshop. Odd Molly har cirka 70 anställda. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på Nasdaq Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av Odd Molly International AB (publ) för offentliggörande den 29 april 2015 kl.17.00 CET, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.