Kommuniké från årsstämma 2017 i Odd Molly International AB (Publ)

Vid årsstämma i Odd Molly International AB idag, den 11 maj 2017, fastställdes moder­bolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016. Stämman beslutade att en utdelning om 1,00 SEK ska utgå för räkenskapsåret 2016 med avstämningsdag den 15 maj 2017. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde styrelseledamöterna Mia Arnhult, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman, Elin Ryer och Nils Vinberg. Som ny styrelseledamot valdes Jacob Wall som ersätter Lennart Björk då han avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tillman.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med 195 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 135 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, varmed det totala arvodet uppgår till 870 000 kronor. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2018. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och beslut om valberedning.