Kommuniké från Logistea AB:s extra bolagsstämma den 9 juli 2024

Logistea AB höll idag, tisdagen den 9 juli 2024, extra bolagsstämma varvid aktieägarna beslutade att godkänna samtliga framlagda beslutsförslag, vilka är relaterade till Logisteas samgående med KMC Properties. I enlighet med tidigare kommunikation förväntas transaktionen att slutföras omkring den 11 juli 2024.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt följande.

Styrelsen bemyndigades att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, i samband med Logisteas samgående med KMC Properties ASA genom förvärv av samtliga aktier i KMC Properties Holdco AS, besluta om nyemission av stam A och stam B aktier. Nyemission får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet innefattar en rätt att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, att aktie ska tecknas med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Antalet nyemitterade aktier får inte överstiga 16 263 577 stam A och 214 551 706 stam B aktier.

Stämman beslutade även att ändra emissionsbemyndigandet som beslutades om av årsstämman den 3 maj 2024. Det nya emissionsbemyndigandet innebär att styrelsen bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stam B aktier, alternativt, vid beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, beslut om nyemission av både stam A och stam B aktier. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning om högst femtio (50) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för den extra bolagsstämman. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Fastställande av antalet styrelseledamöter

Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sju (7) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutet är villkorat av att Logisteas samgående med KMC Properties ASA genom förvärv av samtliga aktier i KMC Properties Holdco AS fullföljs och att Logistea har offentliggjort delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2024.

Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till nya styrelseledamöter välja Bjørnar André Ulstein, Mia Arnhult och Karl-Erik Bekken, samt att utse Bjørnar André Ulstein till vice ordförande för styrelsen i Logistea. Beslutet är villkorat av att Logisteas samgående med KMC Properties ASA genom förvärv av samtliga aktier i KMC Properties Holdco AS fullföljs och att Logistea har offentliggjort delårsrapporten för perioden 1 januari – 30 juni 2024.

Stefan Hansson och Maria Björkling har förklarat att de avser att lämna sina respektive styrelseuppdrag i Logistea i samband med att villkoren ovan uppfyllts. Efter fullföljandet av villkoren ovan kommer Logisteas styrelse således att bestå av Patrik Tillman (ordförande), Bjørnar André Ulstein (vice ordförande), Mia Arnhult, Karl-Erik Bekken, Erik Dansbo, Jonas Grandér och Anneli Lindblom.