Logistea har genomfört en riktad nyemission som delfinansiering av fastighetsförvärv i Göteborgsregionen

Logistea AB (publ) har genomfört en riktad nyemission av 195 314 stycken B-aktier till en teckningskurs om 29,82 kronor per aktie. Emissionen utgör delfinansiering av en förvaltningsfastighet i Göteborgsområdet som förvärvades 18 juni 2021. Förvaltningsfastigheten är fullt uthyrd och har ett fastighetsvärde om cirka 34 Mkr och en genomsnittlig återstående kontraktstid om cirka 13 år.

Som kommunicerat via pressmeddelande den 18 juni 2021 har Logistea tecknat avtal med HanssonGruppen om att förvärva tre fastigheter, en förvaltningsfastighet samt två projektfastigheter, i Göteborgsområdet med ett samlat fastighetsvärde om cirka 167 Mkr. De tre fastigheterna omfattar tillsammans efter färdigställande en uthyrbar yta om cirka 11 400 kvadratmeter och bedöms generera årliga hyresintäkter om 10,4 Mkr och ett driftnetto om 9,9 Mkr.

Förvaltningsfastigheten har ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 34 Mkr. Fastigheten är fullt uthyrd till två hyresgäster med en genomsnittlig kontraktstid om cirka 13 år. Som en del av förvaltningsfastighetens förvärvsfinansiering har Logistea genomfört en riktad nyemission av 195 314 B-aktier till en teckningskurs om 29,82 kronor per aktie till säljaren av fastigheten. Övrig finansiering sker via banklån och säljarrevers.

De två andra fastigheterna har förvärvats genom s k forward-funding och är idag projektfastigheter som bedöms vara färdigställda under andra halvåret 2022. Projektfastigheterna omfattas av en hyresgaranti från säljaren, men har redan idag uppnått en god uthyrningsgrad.

Logistea avser att växa inom lager- och logistikfastigheter i södra och mellersta Sverige, där Göteborgsområdet med närhet till E6 och E20 är ett logistiknav vi fokuserar på. Förvärvet av de tre fastigheterna i Göteborgsområdet, som gjordes under sommaren 2021, passar därför väl in i vår tillväxtstrategi, säger Tobias Lövstedt, COO Logistea.

Logisteas fastighetsportfölj har på två års tid vuxit från 189 Mkr i fastighetsvärde till över 2 000 Mkr och består idag av förvaltningsfastigheter med hög uthyrningsgrad, moderna och hållbara projektfastigheter samt cirka 150 000 kvadratmeter byggrätter. Samtliga fastigheter är belägna i attraktiva logistiknav med närhet till Göteborg, Jönköping, Örebro och Öresundsregionen.