Logistea offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående seniora icke-säkerställda gröna obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Logistea AB (publ) (”Logistea” eller “Bolaget”) erbjuder innehavare av Bolagets utestående icke-säkerställda seniora gröna obligationer beskrivna nedan (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationerna mot kontant vederlag (”Återköpserbjudandet”) till det pris som anges nedan, plus upplupen och icke betald ränta fram till och med likviddagen som förväntas att bli omkring den 5 oktober 2023. Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med bestämmelserna och villkoren som beskrivs i ett återköpsdokument daterat 26 september 2023 (”Återköpsdokumentet”).

Beskrivning av Obligationerna / ISIN / Emitterat Belopp / Utestående belopp / Minsta denominering / Pris:
2021/2024 Sr Unsec Green FRN / SE0016831010 / SEK 500,000,000* / 1,250,000 / 101,00%
*Totalt MSEK 116 har blivit återköpt av Logistea

Fullständiga villkor för Återköpserbjudandet återfinns i Återköpsdokumentet, vilket finns tillgängligt under följande länk: https://logistea.se/sv/obligation-7114/

Återköpserbjudandet löper ut kl. 12:00 CEST den 2 oktober 2023 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Logistea. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas omkring den 5 oktober 2023.

Bolaget har lämnat i uppdrag till Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) att agera s.k. dealer managers för Återköpserbjudandet.

Dealer Managers
Nordea Bank Abp: +45 6136 0379, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Swedbank AB (publ), +46 8 700 90 22, liabilitymanagement@swedbank.se