Logistea offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av de Stam A och Stam B aktier som emitterats till Nordika

Logistea AB (publ) (”Logistea” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av de Stam A och Stam B aktier som emitterats till Nordika. Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen. Beräknad första dag för handel med de nyemitterade aktierna är omkring den 10 mars 2023.

Logistea offentliggjorde den 22 december 2022 att Logistea förvärvat fastigheterna Lexby 11:242 och Lexby 11:14 i Partille, Göteborg, från Nordika Fastigheter (”Nordika”), till ett underliggande fastighetsvärde om 292 miljoner kronor. Tillträde ägde rum den 31 januari 2023.

Förvärvet finansierades genom emission av 1 455 643 A-aktier och 16 960 379 B-aktier (”Kvittningsemissionen”) samt banklån. Som tidigare kommunicerats var slutförandet av Kvittningsemissionen villkorat av Finansinspektionens godkännande av ett prospekt avseende upptagande till handel av aktierna i Kvittningsemissionen. Då prospektet avseende upptagande till handel av aktierna godkänts av Finansinspektionen idag har Logistea slutfört Kvittningsemissionen och tilldelat de nyemitterade aktierna till Nordika.

Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.logistea.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se samt på begäran på Bolagets kontor med adress Ingmar Bergmans gata 4, 114 34 Stockholm.