Logistea publicerar bokslutskommuniké för 2022

Logistea AB (publ) har idag publicerat sin bokslutskommuniké för 2022.

Summering januari – december 2022

 • Hyresintäkterna ökade med 177 procent och uppgick till 257 mkr (93).
 • Driftnettot ökade med 186 procent till 186 mkr (65).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 73 mkr (18).
 • Resultatet före skatt uppgick till 420 mkr (396), där värde-förändring av fastigheter påverkade resultatet positivt med 339 mkr (378).
 • Resultat per aktie uppgick till 2,9 kr (3,7).
 • 27 fastigheter tillträddes, med 218 528 kvm uthyrbar yta till ett samlat fastighetsvärde om 1 495 mkr.
 • Totalt 22 500 kvm nybyggnation färdigställdes och tillträddes av hyresgäster, varav 13 500 kvm i Vaggeryd logistikpark under första kvartalet och 9 000 kvm i Borås under andra kvartalet. Fastigheterna bidrar med ett årligt driftnetto om 14,5 miljoner kronor.
 • Totalt 24 764 885 aktier emitterades, varav 19 428 133 genom en företrädesemission om 350 miljoner kronor innan emissions-kostnader och 5 336 752 aktier i riktade emissioner för att finansiera fastighetsförvärv.
 • Styrelsen har beslutat att inte föreslå någon utdelning till kommande årsstämma i maj 2023.

Summering oktober – december 2022

 • Hyresintäkterna ökade med 143 procent och uppgick till 80 mkr (33).
 • Driftnettot ökade med 187 procent till 60 mkr (21).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 21 mkr (10).
 • Resultatet före skatt uppgick till 6 mkr (272), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet med -12 mkr (262).
 • Resultat per aktie uppgick till -0,1 kr (2,4).
 • Substansvärde per aktie ökade till 16,9 kr (11,8).
 • Nya räntederivat har ingåtts vilket resulterat i en ökad räntebindningstid till 2,1 år samt i en sänkt genomsnittlig ränta.
 • En fastighet i Alingsås tillträddes i december, med 19 100 kvm uthyrbar yta och en årlig hyresintäkt om 20,9 mkr, till ett samlat fastighetsvärde om 275 mkr.
 • Nordika Fastigheter kommer att bli ny storägare i Logistea efter avtalat förvärv, med tillhörande kvittningsemission, av två fastigheter i Göteborg med 18 000 kvm uthyrbar yta och en årlig hyresintäkt om 18,7 mkr, till ett samlat fastighetsvärde om 292 mkr. Transaktionen tillträddes 31 januari 2023 och aktierna emitterades under Q1 2023.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

 • I januari 2023 certifierades fastigheten Borås Vindan 1 enligt BREEAM In-Use Very Good.
 • Under januari 2023 har Logistea återköpt obligationslån i sin egen emitterade obligation motsvarande ett belopp om 23,8 mkr, vilket minskar räntekostnaden med närmare 2 mkr på årsbasis givet aktuell räntenivå.

Logistea redovisar ökade intäkter och driftnetton för såväl sista kvartalet som helåret. Vi bevisar att affärsmodellen håller även i ett föränderligt affärsklimat. Utöver en hög uthyrningsgrad om 98% och långa hyresavtal som löper i snitt 7,8 år så har vi under kvartalet förlängt räntebindningen från 0,7 till 2,1 år vilket ger ytterligare förutsägbarhet i våra kassaflöden, säger vd Niklas Zuckerman.

En presentation av bokslutskommunikén finns tillgänglig på Logisteas webbplats (länk)

Lyssna på vd Niklas Zuckerman som kommenterar resultatet i podcasten Kvartalet, tillgängligt från kl 8.00 idag på Logisteas webbplats (länk)