Logistea publicerar delårsrapport för Q1 2023

Logistea AB (publ) har idag publicerat sin delårsrapport för det första kvartalet 2023

Summering januari – mars 2023

 • Hyresintäkterna ökade med 91 procent och uppgick till 95 miljoner kronor (50).
 • Driftnettot ökade med 101 procent till 66 miljoner kronor (33).
 • Förvaltningsresultatet ökade till 24 miljoner kronor (13).
 • Resultatet före skatt uppgick till 4 miljoner kronor (192), där värdeförändring av fastigheter påverkade resultatet med -14 miljoner kronor (179).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 kronor (1,60).
 • Substansvärde per aktie ökade till 16,4 kronor (13,8).
 • Två fastigheter i Göteborg tillträddes i januari, med 18 000 kvadratmeter uthyrbar yta och en årlig hyresintäkt exklusive tillägg om 19 mkr, till ett samlat fastighetsvärde om 292 miljoner kronor.
 • Nytt samarbetsavtal tecknat med FREYR Battery avseende utveckling av detaljplan och planprocess för den potentiella batterifabriken i Svenljunga kommun.
 • Logistea har återköpt 86,3 miljoner kronor i den egna emitterade icke säkerställda obligationen med nominellt belopp om 500 miljoner kronor.
 • Under det första kvartalet tecknades avtal om försäljning av projektfastigheten Kungälv Tråget 1 med överenskommet fastighetsvärde om 22,8 miljoner kronor. Fastigheten frånträds i april 2023.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

 • Under april månad har Logistea tecknat nya ränteswappar till ett nominellt belopp om 500 miljoner kronor samt justerat barriären till 4,25 procent för samtliga tidigare tecknade performance swapar för att minska bolagets ränterisk och skapa ett bättre skydd mot stigande marknadsräntor. Efter åtgärderna ökade räntesäkringsgraden från 48 procent till 69 procent och räntebindningen från 2,1 år till 2,7 år.

Logistea redovisar ökade intäkter, driftnetto men även ett ökat förvaltningsresultat, både relativt föregående kvartal samt jämförelsekvartalet 2022. I jämförbart bestånd har hyresintäkterna ökat med runt 10 procent, där indexering av hyreskontrakt är den största bidragande faktorn. Genomförda återköp i vårt eget emitterade obligationslån och arbete med vår ränteportfölj har resulterat i både en minskad ränte- och refinansieringsrisk, säger vd Niklas Zuckerman.

En presentation av delårsrapporten finns tillgänglig på Logisteas webbplats (länk)