Odd Molly planerar listbyte

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 4 december 2009

Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) har för avsikt att ansöka om notering av bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm. Noteringen på NASDAQ OMX Stockholm väntas ske under 2010. Odd Mollys aktie handlas sedan den 18 juni 2007 på First North.– Vår bedömning är att Odd Molly är mycket väl förberett för att noteras på huvudlistan. En börsnotering skulle öka förutsättningarna för en breddad investerarbas väsentligt, vilket ger oss större handlingsfrihet i vår fortsatta expansion, säger Christer Andersson, styrelseordförande i Odd Molly.

Styrelsen för Odd Molly har beslutat att ansöka om notering av bolagets aktie på NASDAQ OMX Stockholm under 2010.

En notering på NASDAQ OMX Stockholm skulle öka möjligheterna för institutionella investerare att investera i Odd Mollys aktie och skapa förutsättningar för bättre likviditet i aktien. Det är också ytterligare en kvalitetsstämpel för bolaget vad gäller dess verksamhet och informationsgivning.

Odd Molly har anlitat Swedbank Markets som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson som legal rådgivare i samband med noteringsprocessen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Andersson, styrelsens ordförande, telefon: 0707-52 60 10
Christina Tillman, VD, telefon: 08-522 28 502 eller 0733-10 60 00

VIKTIG INFORMATION
Informationen i detta pressmeddelande skall inte konstituera ett erbjudande om att sälja aktier, ett påbud om att köpa, inte heller ska det ske någon försäljning av värdepapper till vilka refereras häri i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, påbud eller försäljning inte skulle vara lagenligt utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i en sådan jurisdiktion. Ett prospekt om noteringen på NASDAQ OMX Stockholm kommer att upprättas och inlämnas till Finansinspektionen för godkännande och registrering.

Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av detta pressmeddelande, i sin helhet eller delvis, är otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot den amerikanska Securities Act of 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom framförallt externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter såldes under hösten genom cirka 1 450 externa återförsäljare samt en butik i egen regi i 34 länder runt om i världen. Odd Molly har cirka 40 anställda på kontoren i Stockholm och Los Angeles samt i den egna butiken i Stockholm. Omsättningen 2008 uppgick till 268 MSEK och rörelseresultatet till 68 MSEK. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk. Odd Mollys chefsdesigner fick Damernas Världs designpris Guldknappen i augusti 2008.

Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av Odd Molly International AB (publ) för offentliggörande den 4 december 2009, kl 8.00 CET, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.