Sammanslagning med KMC Properties

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE UTGÖRA OTILLÅTEN ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING I SÅDAN JURISDIKTION. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Logistea AB (publ) (”Logistea”), noterat på Nasdaq Stockholm, och KMC Properties ASA (”KMC Properties”), noterat på Oslo Børs, ingick den 14 juni 2024 ett avtal varigenom Logistea går samman med KMC Properties (”Transaktionen”) genom att förvärva all verksamhet i KMC Properties-koncernen med betalning genom nyemitterade aktier. Som ett resultat av Transaktionen kommer det sammanslagna bolaget att bilda ett ledande nordiskt fastighetsbolag inom logistik, lager och lätt industri med strategiskt fokus på långsiktig tillväxt, finansiell stabilitet och hållbarhet. Transaktionen kommer att avsevärt utöka och diversifiera det sammanslagna bolagets verksamhet, förbättra dess tillväxtutsikter och tillgång till kapital samt förbättra den interna kapaciteten. Transaktionen värderar båda bolagen baserat på rapporterat substansvärde (NAV) per den 31 mars 2024 justerat för vissa mindre efterföljande händelser. Aktieägarna i Logistea och KMC Properties kommer att äga cirka 51 procent respektive 49 procent av det sammanslagna bolaget, som kommer att verka under företagsnamnet Logistea. Transaktionen fullföljdes den 11 juli 2024.

Presentation hos Financial Hearings 14 juni

Registrera dig nedan för att se presentationen

Niklas Zuckerman, VD på Logistea

”Vi är mycket glada över att kunna tillkännage denna transformativa transaktion där vi slår samman två attraktiva och liknande bolag och fastighetsportföljer till ett. Jag ser fram emot att utveckla Logistea tillsammans med mina befintliga och nya kollegor med målet att stärka erbjudandet till våra hyresgäster och bli det naturliga valet för logistik- och industriföretag”.

Patrik Tillman, styrelseordförande i Logistea

”Den tillkännagivna transaktionen idag är en strategisk milstolpe för både Logistea och KMC. Det sammanslagna bolaget bildar ett ledande nordiskt fastighetsbolag inom logistik, lager och lätt industri med en mycket stark finansiell och operationell utgångspunkt. Från denna starka grund strävar vi efter att fortsätta arbeta hårt och tillvarata framtida tillväxtutsikter och leverera bästa möjliga aktieägarvärde”.

Stig Wærnes, tillförordnad VD för KMC Properties

”Vi ser fram emot att gå samman med Logistea och tror att det sammanslagna bolaget kommer att kunna accelerera tillväxten utöver vad två enskilda företag kan åstadkomma. Kapaciteten hos de sammanslagna organisationerna kommer med största sannolikhet att skapa ytterligare plattformsvärde som bör öka marknadsprissättningen utöver substansvärdet (NAV) till fördel för alla aktieägare”.

Information om omvandling av norska depåbevis till aktier i Logistea

Logistea AB (publ) (”Logistea”) har emitterat stam A och stam B aktier, vilka är noterade på Nasdaq Stockholm under kortnamnen LOGI A respektive LOGI B. Stam A aktierna har ISIN-kod SE0017131329 och stam B aktierna har ISIN-kod SE0017131337. För vissa aktier i Logistea har norska depåbevis utfärdats, vilka är registrerade hos den norska värdepapperscentralen Euronext Securities Oslo (Verdipapirsentralen ASA) (“VPS”). Ett norskt depåbevis representerar en aktie. Depåbevisen har namnet Logistea AB NDR hos VPS. Depåbevisen emitterades under 2024 i samband med samgåendet mellan Logistea och KMC Properties för att möjliggöra för vissa aktieägare i KMC Properties att ta emot aktier i Logistea.

De allmänna villkoren för de norska depåbevisen gäller från den 11 juli 2024. Villkoren finns tillgängliga nedan.

Om en innehavare av norska depåbevis önskar att utbyta depåbevis, vilka kontoförs av VPS Norge, mot aktier i Logistea, vilka kontoförs av Euroclear Sweden, måste innehavaren kontakta sin bank (där innehavaren har sitt VPS-konto) för att få hjälp.

DNB Bank ASA (”DNB”) kontoför depåbevisen för Logistea i Norge, och har följande kontaktuppgifter:

DNB Bank ASA

Adress: P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway

Mejladress: support.custody@dnb.no

Telefon: +47 23 26 86 10


Ytterligare information finns på sidan Extra bolagsstämma Juli 2024