Satsning och anpassning för framtiden – engångskostnader belastar resultatet

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 24 oktober 2017

1 juli – 30 september 2017

 • Den totala nettoomsättningen uppgick till 134,5 MSEK (137,6), en minskning med 2 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,0 procent (53,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,6 MSEK (18,8), negativt påverkat av kostnader om 4,8 MSEK kopplat till avslut och utköp av agenter och engångskostnader för organisationsförändring.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,9 MSEK (14,0).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,85 SEK (2,43).
 • Den totala nettoomsättningen uppgick till 342,6 MSEK (336,7), en ökning med 2 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,5 procent (54,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,6 MSEK (24,8), negativt påverkat av kostnader om 4,8 MSEK kopplat till avslut och utköp av agenter och engångskostnader för organisationsförändring.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (16,9).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,51 SEK (2,94).

1 januari – 30 september 2017

 • Den totala nettoomsättningen uppgick till 342,6 MSEK (336,7), en ökning med 2 procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 54,5 procent (54,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,6 MSEK (24,8), negativt påverkat av kostnader om 4,8 MSEK kopplat till avslut och utköp av agenter och engångskostnader för organisationsförändring.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,9 MSEK (16,9).
 • Resultat per aktie uppgick till 0,51 SEK (2,94).

VD kommenterar utvecklingen

Förändring kräver förändring

Marknaden

I rapporten för det första halvåret 2017 avslutade jag min kommentar att Odd Molly rustar för fortsatt stora förändringar på marknaden. Och trenden med en tuff och rabattdriven marknad fortsätter. Den starka försäljning vi hade i detaljhandelssegmentet under slutet av det andra kvartalet följdes inte upp på samma sätt i det tredje kvartalet. Tillväxttakten i våra egna kanaler var lägre än tidigare, bland annat till följd av tuffa jämförelsetal motsvarande period föregående år, medan vi å andra sidan såg ett minskat tapp inom grossistförsäljningen till återförsäljare. Koncernens omsättning som helhet backade 2 procent i kvartalet.

Satsningar som belastar kvartalets resultat

I halvårsrapporten sa vi också att vi ständigt måste vara lyhörda och säkerställa att vi frigör resurser för att satsa där vi ser störst förutsättning för lönsam tillväxt. Under kvartalet har vi genomfört en rad förändringar både i den egna organisationen och bland de agenter som representerar Odd Molly på den internationella arenan. Inom distributionsnätet har vi genomfört flera skiften och bytt ut agenterna i Tyskland, Frankrike och Österrike medan vi utvärderar en ny lösning i Storbritannien. De nya agenterna har en stark närvaro bland kunder och kanaler som utvecklas bäst i respektive land, och vi ser fram emot nya samarbeten samtidigt som vi har respekt för att det tar tid för nya agenter att vända utvecklingen på en marknad. Den interna organisationsförändringen ökar internationellt och digitalt fokus. Dessa offensiva satsningar belastar kvartalets resultat med engångskostnader på 4,8 MSEK. De extra kostnaderna i kombination med en något lägre försäljning gör att resultatet för kvartalet hamnar en bra bit under förra året.

Förändringsresan fortsätter

Vi gör fortsatta satsningar på e-handeln och ser våra fysiska butiker som viktiga varumärkesbärare med lönsamhetskrav. Vi har anställt en ny Creative Director med ansvar för varumärkesutveckling, anpassat säljorganisationen för internationell expansion i alla kanaler och slagit fast en ny sortimentsstrategi som är mer optimerad för respektive kanal. Vi anpassar arbetssätt och organisation och söker ständigt efter effektiviseringar och besparingar där vi ser möjligheter.

Som ett led i att skapa löpande nyhetsvärde inom vårt livsstilskoncept lanserar vi snart Odd Mollys första skidkollektion, en kollektion som känns helt rätt både i form av hållbarhet i material och produktionsprocess samt i design och komfort. Odd Mollys strumpor lyser också upp under hösten och vår satsning på underkläder går bra och hittar nya återförsäljare.

Odd Molly förändras med marknaden och nya konsumtionsmönster, vi måste därför vara både snabba och långsiktiga. Vi arbetar löpande med vårt förändringsarbete där vi nått flera viktiga milstolpar. 2017 blir ett år då vi vidtar åtgärder som kostat på kort sikt, men som främjar målen att stärka vår position i Norden och expandera Odd Mollys livsstilskoncept internationellt.

Anna Attemark, VD