Valberedning inför Odd Molly International ABs årsstämma 2019

Enligt beslut från Odd Mollys årsstämma 2018 ska valberedningen utses av de tre till röstantalet största aktieägare som önskar utse varsin representant, senast sex månader före årsstämman. Aktieägarnas storlek baseras på Euroclear Sweden ABs förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i september innevarande år. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Inför årsstämman 2019 består valberedningen av:

  • Tom Wikström, valberedningens ordförande, (utsedd av Kattvik Financial Services AB), oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och till dess större ägare.
  • Rutger Arnhult (utsedd av M2 Capital AB), oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte till dess större ägare.
  • Christer Andersson (utsedd av A.T.V. Holding AB), oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen men inte till dess större ägare.

Årsstämma i Odd Molly International AB kommer att hållas den 7 maj 2019.

Aktieägare som önskar lämna förslag och synpunkter till Odd Mollys valberedning kan vända sig till valberedningen skriftligen till följande adress senast den 19 mars 2019:

ODD MOLLY INTERNATIONAL AB
Att. Valberedningen
Kornhamnstorg 6
111 27 Stockholm