Fastighetsverksamheten ökar i betydelse och resultatupphämtningen fortsätter i modeverksamheten

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 23 oktober 2020

1 juli – 30 september 2020

 • De totala intäkterna minskade med 23 procent till 59,2 MSEK (76,6).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 48,3 procent (47,6).
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,7 MSEK (-9,3), inklusive en effekt av värdering av under kvartalet förvärvade fastigheter om 18,2 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 7,1 MSEK (-9,0), inklusive en effekt av värdering av under kvartalet förvärvade fastigheter om 14,4 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,18 SEK (-0,61).

1 januari – 30 September 2020

 • De totala intäkterna minskade med 27 procent till 164,0 MSEK (225,5).
 • Bruttovinstmarginalen ökade till 53,1 procent (49,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,4 MSEK (-44,7), inklusive en effekt av värdering av under perioden förvärvade fastigheter om 18,2 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,4 MSEK (-47,4), inklusive en effekt av värdering av under perioden förvärvade fastigheter om 14,4 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 SEK (-4,39).

Väsentliga händelser under kvartalet och efter dess utgång

 • Den underliggande driftskostnadsmassan minskade med ytterligare 11 MSEK under kvartalet, i linje med åtgärdsplanen att successivt genomföra besparingar om cirka 85 MSEK på helårsbasis. Ackumulerade besparingar hittills under 2019-2020 är cirka 83 MSEK.
 • Den 13 juli tecknade det helägda dotterbolaget Odd Molly Fastigheter AB ett nytt hyresavtal med den befintliga hyresgästen i fastigheten Kristianstad Vä 1:10, vilket även omfattar uppförande av ny logistikbyggnad på fastigheten som beräknas vara färdigställd våren 2021. Överenskommen årlig hyra uppgår till cirka 1,8 MSEK med ett triple-net hyresavtal som löper 11 år, till juli 2031. Det totala årliga driftsnettot för Kristianstad Vä 1:10 förväntas därmed öka med närmare 20 procent till 11,9 MSEK.
 • Under andra halvan av augusti relanserades varumärket Hunkydory. Höstens kollektion, som är det första som tagits fram sedan Odd Molly licenserade varumärket under hösten 2019, finns nu i den egna webb-shopen hunkydory.com och hos utvalda återförsäljare.
 • Den 18 augusti meddelades att Odd Molly ingått avtal om att förvärva fyra logistik- och lagerfastigheter i Småland genom förvärv av 100 procent av aktierna i Millennium Fastigheter AB. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 29 840 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 11,7 MSEK och driftnetto om cirka 9,8 MSEK. I samband med tillträdet av den 1 september genomförde Odd Molly en riktad emission av 4 260 110 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 SEK per aktie till säljarna av Millenium Fastigheter AB samt en riktad kontant nyemission om totalt 2 916 668 nya stamaktier av serie A till kurs 4,80 SEK per aktie till en grupp investerare. Totalt genomfördes emissioner om drygt 34 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 26 augusti meddelades att Odd Molly ingått avtal om att förvärva ytterligare två logistikfastigheter. Fastighetsbeståndet omfattar en uthyrbar area om 23 790 kvadratmeter och genererar årliga hyresintäkter om cirka 13,8 MSEK och driftnetto om cirka 10,7 MSEK. Underliggande fastighetsvärde uppgår till cirka 186 MSEK. Transaktionen sker genom två bolagsförvärv varav det ena tillträddes den 22 oktober och det andra planeras tillträdas den 5 november. I samband med tillträdet den 22 oktober genomförde Odd Molly en riktad emission av 3 750 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK.
 • Den 1 september beslutade styrelsen att genomföra en riktad kontant nyemission om totalt 3 400 000 nya stamaktier av serie A till kurs 8,00 SEK per aktie till en grupp internationella investerare under ledning av försäkringsbolaget The Phoenix Insurance Company Ltd, inom ramen för befintligt mandat från årsstämman den 7 maj. Odd Molly har genom nyemissionen tillförts 27,2 MSEK före emissionskostnader.
 • Den 13 oktober publicerades prospekt avseende upptagande av nyemitterade aktier, och den 13 och 14 oktober registrerades totalt 10 576 778 stycken nya aktier.
 • En extra bolagsstämma i Odd Molly International AB hölls den 15 oktober.
 • Den 21 oktober meddelade bolaget att styrelsen fattat beslut om att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 110 MSEK och riktade emissioner om cirka 135 MSEK samt att avtal ingåtts om att förvärva en portfölj fastigheter med ett fastighetsvärde om cirka 354 MSEK.
 • En ny VD har anställts i Used By som tillträder i början av november. Den nya VDn, Jason McMillion, har en gedigen erfarenhet från e-handel och andra tech-verksamheter.
 • För att skapa optimala förutsättningar för mode- respektive fastighetsverksamheten har en utvärdering av en tydlig operationell, organisatorisk och legal uppdelning inletts. Utvärderingen inkluderar möjligheten att dela upp verksamheterna i två separata bolag.

uppdatering med anledning av covid-19-Pandemin

Utbrottet av pandemin påverkar Odd Mollys verksamhet, främst i form av minskad trafik till bolagets sex egna fysiska butiker och till återförsäljares butiker samt försenade leveranser av varor från vissa producenter vilket påverkat det andra och tredje kvartalets försäljning negativt. Försäljningen online, som utgör mer än hälften av bolagets intäkter från modeverksamheten, utgör en viktig faktor för att motverka effekten i de fysiska kanalerna. I dagsläget har vi inte sett någon finansiell påverkan från pandemin på vår fastighetsverksamhet. Den fortsatta utvecklingen av pandemin och dess konsekvenser är dock oförutsägbara, och Odd Molly kan i nuläget inte göra en säker bedömning av omfattningen av de fortsatta effekterna på bolagets verksamhet och finansiella utveckling på sikt, mer än att bolaget och bolagets kunder kommer att påverkas under en tid framöver. En rad åtgärder har vidtagits för att skydda medarbetare, kunder och samarbetspartners hälsa samt för att mildra effekten på resultat och likviditet. Styrelsen och ledningen övervakar löpande verksamhetens utveckling i detta sammanhang för att snabbt och effektivt kunna hantera den risk som pandemin medför och agera med ytterligare initiativ för att motverka den negativa effekten i så hög grad som möjligt. Ytterligare besparingar har implementerats och bolaget har tagit del av statligt stöd i form av korttidspermittering, reducerade sociala avgifter och uppskjutna skattebetalningar.

Kommentar från VD

Våra båda verksamhetsområden utvecklas och blir starkare

Verksamheten utvecklas i en snabb takt både vad gäller mode och fastigheter. Vårt fastighetsbestånd växer och efter förvärven i början av september och i oktober äger Odd Molly nu sju fastigheter i södra Sverige. Som tidigare annonserats planeras ytterligare förvärv och ambitionen att bli en stark aktör på lager- och logistikfastighetsmarknaden är tydlig. Vi stärker också koncernens finansiella förutsättningar via kontanta nyemissioner som ger oss bättre möjligheter att satsa ytterligare både inom fastighetsverksamheten och modeverksamheten. Vi har gjort valda strategiska satsningar för tillväxt, bland annat genom nya digitala försäljningskanaler och genom relanseringen av Hunkydory som fått ett fint mottagande och mycket positiv PR. Nyligen anställde vi en ny VD till Used By, vår e-handelsplattform för second hand-mode som tillsammans med övriga teamet kommer ta verksamheten vidare. Samtidigt har vi under de senaste åren arbetat fokuserat med att förbättra effektiviteten i hela organisationen viket bland annat visat sig i betydande kostnadsbesparingar. Sedan implementeringen av det första åtgärdsprogrammet i slutet av 2018 har de underliggande driftskostnaderna minskat med 82 MSEK, vilket motsvarar cirka 40 procent.

För att skapa optimala förutsättningar för de båda verksamheterna att fortsätta utvecklas utvärderar vi en tydlig operationell, organisatorisk och legal uppdelning mellan mode och fastigheter. Den strategiska utvärderingen inkluderar möjligheten att dela upp verksamheterna i två separata bolag.

Utmaningar och möjligheter i pandemins spår

Redan innan pandemin slog till hade vi tagit stora kliv inom modeverksamheten mot en digital affärsmodell – hittills i år kommer drygt 65 procent av vår försäljning från digitala kanaler varav vår egen e-handel utgör en klar majoritet och visade tillväxt och förbättrad lönsamhet i det tredje kvartalet. Vi har valt att se det förändrade läget och nya förutsättningarna som en möjlighet; vi har snabbt fått igång liveshopping, vi utvecklar vårt sätt att arbeta med influencer-försäljning och vi har köpt mediautrymme till väldigt rabatterade priser vilket har gett oss fin synlighet både i våras och under hösten. Förutom stora satsningar inom online-kanaler till slutkonsument har vi gjort vår grossistverksamhet betydligt mer digital. Då många återförsäljare har svårt att ta fysiska möten kan de istället göra sina inköp hos oss digitalt på ett väldigt inspirerande sätt. Vi för även diskussioner med digitala marknadsplatser för att öka närvaron för Odd Molly och Hunkydory ytterligare i de kanaler där kunden idag väljer att handla i allt större utsträckning.

Fortsatt underliggande resultatförbättring och positiv effekt från värdering av fastigheter

Under det tredje kvartalet påverkades resultatet positivt med 18,2 MSEK från värderingen av de förvärvade fastigheterna. Rörelseresultatet, inklusive denna effekt, uppgick till 13,7 MSEK jämfört med -9,3 MSEK föregående år. Det underliggande resultatet fortsatte att förbättras till följd av kostnadsbesparingar och högre bruttovinstmarginal. Försäljningen i kvartalet dämpades något av försenade leveranser kopplat till pandemin vilket gjorde att vi inte kunde släppa nyheterna i den takt vi planerat. Vi har istället släppt mer nyheter i slutet av september och oktober vilket lett till en positiv utveckling av försäljningen i vår webbshop i början av det fjärde kvartalet.

Stärka förutsättningar

Vi går in i årets sista kvartal med ytterligare stärkta förutsättningar. Inom modeverksamheten har vi två starka varumärken, ytterligare kanaler för digital och skalbar försäljning och en effektiv organisation för att fortsätta utvecklingen. Med tydliga ambitioner fortsätter vi expansionen inom fastighetsverksamheten. Via genomförda och kommande nyemissioner har vi fått in nya starka svenska och internationella ägare, och våra verksamheter står på en väldigt stabil finansiell grund.

Jennie Högstedt Björk, VD

kontaktpersoner

Jennie Högstedt Björk, VD08-522 28 509

jennie.hogstedtbjork@oddmolly.com

Johanna Palm, CFO och vice VD

0760-10 24 55

johanna.palm@oddmolly.com

Denna information är sådan information som Odd Molly International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl. 08:00 CET.

För fullständig rapport se bifogad PDF.

Om Odd Molly

Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode med tydliga stilkoncept under varumärket Odd Molly och från hösten 2020 även Hunkydory. Bolagets produkter säljs via egna kanaler samt via egna säljare och externa agenter och licenstagare till återförsäljare. En ökande andel av försäljningen kommer från Odd Mollys egna kanaler, främst från bolagets webbshop, som når cirka 40 länder. Bolaget driver även Used By, en digital plattform för secondhand-mode samt en växande fastighetsverksamhet. Odd Mollys aktie handlas på Nasdaq Stockholm, small cap.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Växel: +46 8 522 28 500

www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”.

Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com.