Logistea publicerar rapport för första kvartalet 2022

Logistea AB (publ) har idag publicerat rapport för första kvartalet 2022.

Summering januari – mars 2022

 • Hyresintäkterna ökade med 182 procent och uppgick till 50 Mkr (18).
 • Driftnettot ökade med 172 procent till 33 Mkr (12).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 330 procent till 13 Mkr (3).
 • Resultatet för fastighetsverksamheten uppgick till 155 Mkr (4), där värdeförändring av fastigheter påverkat resultatet positivt med 179 Mkr (3).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,6 kr (0,0).
 • Substansvärde per aktie ökade till 13,8 kronor per aktie (7,1).
 • Tillträde av fastigheter till ett fastighetsvärde av 178 Mkr.
 • Riktade nyemissioner om totalt 851 494 aktier har genomförts i syfte att finansiera fastighetsförvärv.
 • Ramverk för vision, mål, strategi och utdelningspolicy uppdaterat i syfte att stödja en offensiv tillväxt och värdeskapande inom fastigheter för lager, logistik och lätt industri.
 • Beslut om företrädesemission om 350 Mkr före emissionskostnader, för att säkra möjlighet att realisera tillväxtmål. Totalt emitteras 19 428 133 stamaktier, motsvarande 16,7 procent av totala antalet röster i Logistea.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

 • Företrädesemissionen slutfördes 12 april med 38,6 procent överteckning.
 • Avtal om förvärv av 19 fastigheter till ett värde om 892 Mkr har tecknats efter kvartalets utgång. Uthyrningsbar yta uppgår till 153 500 kvm och hyresvärdet till 68 mkr. Förvärvet 5 maj 2022 av en portfölj av 14 fastigheter till ett värde om 745 Mdkr utgör merparten av detta.
 • Efter balansdagen har Logistea ingått avtal om att i samband med förvärv emittera totalt 3 785 258 stam B-aktier med en snittkurs om 33 kronor per aktie till ett sammanlagt värde av 125 Mkr.

– Logistea har under första kvartalet fortsatt sin snabba tillväxtresa, mot målet att bli ett av de ledande fastighetsbolagen fokuserat på lager, logistik och lätt industri. Under första kvartalet ökade fastighetsvärdet från 2 607 miljoner kronor till 3 075 miljoner kronor. Vid denna rapports publicering den 6 maj 2022 har fastighetsvärdet ökat ytterligare – till 3 967 miljoner kronor – genom de fastigheter vi tillträtt och de köpeavtal vi ingått hittills under andra kvartalet, en ökning med 52 procent sedan årsskiftet. Detta är i linje med de finansiella mål som vi kommunicerade i februari 2022 som bland annat inkluderar att nå ett fastighetsvärde över 15 miljarder kronor vid utgången av 2024 och att vi årligen även ska färdigställa 25 000 kvm uthyrningsbar yta, säger Niklas Zuckerman, vd på Logistea.

Jan-mar Apr-mar Jan-dec
Mkr 2022 2021 2021/2022 2021
Fastighetsvärde 3 075 956 3 075 2 607
Hyresintäkter 50 18 125 93
Driftnetto 33 12 86 65
Förvaltningsresultat 13 3 28 18
Periodens resultat för kvarvarande verksamhet 155 4 469 317
Substansvärde (NAV) per stamaktie, kr 13,8 7,1 13,8 11,8
Resultat per stamaktie A och B, kr 1,6 0,0 5,0 3,7
Ekonomisk uthyrningsgrad, % 99,3 99,7 99,3 95,2
Soliditet, % 37,1 42,6 37,1 36,0
Belåningsgrad, % 56,6 51,7 56,6 55,9

Utfall och jämförelsesiffror i Logisteas delårsrapport för Q1 2022 avser bolagets fastighetsverksamhet. Finansiellt utfall för bolagets modeverksamhet finns utbrutet i kvartalsrapporten i respektive finansiell räkning med förklaringar i not 4 – 6. För definitioner av nyckeltal se kvartalsrapporten sidan 20.

Den fullständiga rapporten finns att ladda ner från Finansiella rapporter – Logistea