Årsstämma 2021

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, kallas till årsstämma fredagen den 7 maj 2021.

Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Information om årsstämmans beslut offentliggörs fredagen den 7 maj 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.