Valberedning 2024

Valberedningen inför Logistea AB:s (publ) (”Logistea”) årsstämma 2024 har utsetts i enlighet med valberedningsinstruktionen som antogs av årsstämman den 5 maj 2023.

Enligt valberedningsinstruktionen ska valberedningen bestå av representanter för upp till tre större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen utses genom att de till röstetalet tre största ägarregistrerade aktieägarna får utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon av dessa aktieägare ej önskar utse en ledamot, tillfrågas nästa aktieägare i storleksordning om att utse representant till valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter:

  • Gabriel Cronstedt utsedd av Nordika Fastigheter
  • Johan Karlsson, utsedd av Slättö
  • Malin Robertsson, utsedd av Dragfast
  • Patrik Tillman, som styrelseordförande i Logistea

Valberedningen representerar tillsammans cirka 37,2 procent av det totala antalet aktier och 50,6 procent av totala antalet röster i Logistea. Valberedningen har utsett Johan Karlsson till valberedningens ordförande.

Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2024 lämna förslag till ordförande vid årsstämman, val av ordförande och övriga ledamöter i Bolagets styrelse, styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt principerna för eventuell ersättning för utskottsarbete, val och arvodering av revisor samt beslut om principer för utseende av ny valberedning.

Logisteas aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 31 januari 2024, via mail till valberedning@logistea.se, alternativt per post till Logistea AB (publ), Att. Patrik Tillman, Box 5089, 10242 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att publiceras i kallelsen till årsstämman 2024 och på bolagets hemsida. Årsstämman i Logistea kommer att hållas i Stockholm den 3 maj 2024.