Företrädesemission 2023

Styrelsen i Logistea AB (Publ) (”Logistea” eller ”Bolaget”) har den 14 juli 2023 beslutat om att genomföra en fullt ut garanterad företrädesemission (”Företrädesemissionen”) om totalt 436 miljoner kronor i syfte att hantera kommande skuldförfall i Bolagets utestående obligationslån. I andra hand avses nettoemissionslikviden användas till framtida fastighetsförvärv inom lager, logistik och lätt industri i enlighet med Bolagets tillväxtstrategi samt värdeskapande investeringar i befintligt fastighetsbestånd. Beslutet fattades med stöd av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 5 maj 2023. Styrelsen beslutade den 17 augusti 2023 om de fullständiga villkoren som ska gälla för Företrädesemissionen. På den här sidan hittar du mer information och dokumentation om Logisteas företrädesemission 2023.

Teckningsperioden löpte ut den 11 september 2023 och följaktligen är det inte längre möjligt att teckna aktier i företrädesemissionen.

 

Företrädesemissionen i korthet:

  • Teckningskurs har fastställts till 6,25 kronor per aktie.
  • Syftet med företrädesemissionen var att hantera kommande skuldförfall i Bolagets utestående obligationslån. I andra hand avses nettoemissionslikviden användas till framtida fastighetsförvärv inom lager, logistik och lätt industri i enlighet med Bolagets tillväxtstrategi samt värdeskapande investeringar i befintligt fastighetsbestånd.
  • Företrädesemissionen är fulltecknad och garantiåtagandena har inte tagits i anspråk.
  • Genom företrädesemissionen tillförs Logistea 436 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Indikativ tidplan för Företrädesemissionen:

22 augusti 2023 Sista handelsdag för stam A aktien och stam B aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen
23 augusti 2023 Första handelsdag i stam A aktien och stam B aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen
Omkring den 23 augusti 2023 Offentliggörande av prospekt
24 augusti 2023 Avstämningsdag
28 augusti – 6 september 2023 Handel i teckningsrätter på Nasdaq Stockholm
28 augusti – 11 september 2023 Teckningsperiod
Omkring 28 augusti – 20 september 2023 Handel med BTA på Nasdaq Stockholm
Den 18 september 2023 Preliminärt teckningsresultat i företrädesemissionen offentliggjordes
Den 19 september 2023 Slutligt teckningsresultat i företrädesemissionen offentliggjordes