Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2007

FORTSATT KRAFTIG TILLVÄXT – RESULTAT ÖVER FÖRVÄNTAN
1 januari – 31 december 2007

• Nettoomsättningen ökade med 139 procent till 130,3 MSEK (54,5), vilket kan jämföras med prognosen på 127 MSEK

• Bruttovinstmarginalen steg till 57,2 procent (54,9)

• Rörelseresultatet ökade till 18,5 MSEK (4,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,2 procent (9,1). Prognos för rörelseresultat var omkring 17 MSEK

• Resultat efter skatt var 12,9 MSEK (3,4). Nettomarginalen steg till 9,9 procent (6,2)

• Resultat per aktie uppgick till 2,4 SEK (0,7) (baserat på genomsnittligt antal aktier)

• I oktober rapporterade Odd Molly ett ordervärde för vår/sommar 2008 på 125 MSEK (48,5), vilket motsvarar en ökning med 158 procent

1 oktober – 31 december 2007
• Nettoomsättningen ökade med 148 procent till 23,0 MSEK (9,3)

• Bruttovinstmarginalen var 59,9 procent (56,9)

• Rörelseresultatet var 0,6 MSEK (-0,9), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,6 procent (-9,2)

• Resultat efter skatt uppgick till 0,1 MSEK (-0,6)

• Resultat per aktie var 0,0 SEK (-0,1) (baserat på genomsnittligt antal aktier)

• För att stärka organisationen har nyrekrytering skett inom försäljning, produktion och design

• Som fastställts tidigare kommer styrelsen föreslå årsstämman att ingen utdelning lämnas för 2007

VD kommenterar utvecklingen

Odd Molly fortsätter att gå sin egen väg och vi gör det vi tror på i form av kollektioner, varumärkesbyggande och val av affärsmodell – hittills med gott resultat.

Ett bra år
2007 var ett både händelserikt och framgångsrikt år för Odd Molly i flera avseenden.

Vi etablerade samarbeten på fyra nya marknader – Portugal, Grekland, Ryssland och Belgien – och fortsatte att växa på samtliga marknader där vi har egen representation. Under året etablerade vi oss med ett eget dotterbolag och kontor i USA för att säkerställa leveranser, kvalitet och därmed tillväxt på den stora nordamerikanska marknaden. Förutom ett ökat antal återförsäljare världen över, bland annat med Selfridges och Anthropologie, breddades även sortimentet under året med en kollektion av byxor och mer skräddade kläder. För bolaget var det också en viktig milstolpe som passerades när vi i juni gick från en privat miljö till en listning på First North. I takt med utvecklingen har organisationen och antalet medarbetare nästan fördubblats sedan förra året.

En bra avslutning
Tillväxten fortsätter och även under det normalt sett svaga fjärde kvartalet visade Odd Molly en stark försäljning och ett positivt resultat. En del av försäljningsökningen under det fjärde kvartalet förklaras av en extraleverans av tidiga vårvaror under december som gjordes för att möta en hög efterfrågan från våra återförsäljare. Den höga bruttomarginalen var ett resultat av en gynnsam dollarkurs men också en följd av att vi nästan uteslutande sålt till ordinarie pris.

Vi överträffade vår prognos för helåret något, både avseende omsättning och rörelseresultat. Orsaker till detta var en viss överleverans utöver garanterade order, men utfallet visar att vår affärsmodell och orderprocess möjliggör en relativt träffsäker bedömning av försäljningsutvecklingen cirka sex månader fram i tiden. Även den starka bruttomarginalen, något lägre personalkostnader än beräknat och en generell kostnadskontroll påverkade resultatet positivt sista kvartalet.

En bra framtid
Vi har under början av 2008 inlett försäljningen av kollektionerna för höst och vinter 2008 med ett agentmöte där Odd Mollys agenter och personal träffades. I skrivande stund har stora delar av vårens kollektion nått våra återförsäljare runt om i världen, och för mig är den effektiva varuförsörjningen ett kvitto på att satsningen på en förstärkt organisation både i Stockholm och i USA är rätt.

Jag är mycket stolt över utvecklingen. Nu gäller det att balansera rätt på vägen framför oss; att fortsätta fokusera på tillväxt men våga välja bland de agenter och återförsäljare som vill representera Odd Molly – allt för att bevara magin och långsiktigt gynna varumärket.

När vi blickar framåt ser det fortsatt ljust ut. Ordersiffrorna för vår/sommar 2008 indikerar en försäljning på cirka 125 MSEK, vilket är en ökning med 158 procent jämfört med föregående år. Även den kommande höstkollektionen blev väl mottagen av våra agenter – och ett inspirerat designarbete inför våren och sommaren 2009 pågår för fullt i våra nya lokaler i Gamla Stan. Året har börjat bra.

Christina Tillman, verkställande direktör

För fullständig rapport se bifogad pdf eller kontakta Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: 08-522 28 502 eller mobil: 0733-106000

Pressbilder finns att ladda ner på www.oddmolly.com

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter säljs idag i 33 länder runt om i världen genom drygt 1 400 återförsäljare. Odd Molly har 25 anställda. Omsättningen 2007 uppgick till 130,3 MSEK och rörelseresultatet till 18,5 MSEK. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk.

Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.