Ett kvartal präglat av åtgärdsprogram och omställning

Odd Molly International AB (publ)
Stockholm den 7 maj 2019

1 mars – 31 mars 2019

 • Den totala nettoomsättningen minskade med 18 procent till 86,2 MSEK (105,5).
 • Bruttovinstmarginalen minskade till 49,3 procent (54,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till -17,6 MSEK (-6,7) negativt påverkat av omstruktureringskostnader om 3,8 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -19,2 MSEK (-6,7).
 • Resultat per aktie uppgick till -2,27 SEK (-1,17).

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

 • Ytterligare omställnings- och effektiviseringsåtgärder har identifierats. Dessa åtgärder beräknas minska rörelsekostnaderna med cirka 25 MSEK på helårsbasis och kommer successivt genomföras under 2019, med full effekt under 2020. Omstruktureringskostnader för det utökade åtgärdsprogrammet om 3,8 MSEK har reserverats i kvartalet.
 • Det tidigare åtgärdsprogrammet med syfte att minska komplexitet, kapitalbindning och driftskostnader med omkring 50 MSEK på helårsbasis löper enligt plan.
 • Under kvartalet stängdes Odd Molly-butikerna på Humlegårdsgatan i Stockholm, i Bromma Blocks och Femman i Göteborg. I april stängdes butikerna i köpcentrumen Nova Lund och Hansa Malmö.
 • I februari ingicks licensavtal med befintlig partner i Tjeckien, Slovakien och Ungern.
 • I maj ingicks licensavtal för USA och Kanada.
 • Under kvartalet genomfördes en till Aggregate Media riktad kvittningsemission om 250 000 aktier till kursen 10 SEK samt en riktad kontant nyemission om 250 000 aktier till kursen 10 SEK. Emissionerna kommer att användas för att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå medieexponering i breda kanaler i samband med den varumärkessatsning Odd Molly inlett.
 • Den 5 april meddelade bolaget att styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att genomföra en nyemission om cirka 25 MSEK med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare.
 • Sara Fernström, nuvarande vice VD, lämnar positionen som bland annat ansvarig för licens och internationell expansion efter att framgångsrikt ställt om en rad marknader till licensmodell. Sara kommer finnas kvar inom bolaget sfär även framöver. Styrelsen har idag istället utsett bolagets CFO Johanna Palm, utöver sitt nuvarande ansvarsområde till, vice VD.

Kommentar från VD

Ytterligare krafttag för att vända utvecklingen

Det första kvartalet präglades av åtgärdsprogrammet och omställning av affärsmodellen som initierades under hösten och som löper på enligt plan. Arbetet med att konsolidera det egna butiksnätet fortgår och vi har stort fokus på att skapa en starkare varumärkesposition. I samband med arbetet har vi identifierat ytterligare åtgärder som syftar till att förenkla och renodla Odd Mollys verksamhet än mer – och samtidigt generera kostnadsbesparingar i storleksordningen 25 miljoner kronor på helårsbasis från slutet av 2019 och med full effekt under 2020. Resultatet i det första kvartalet belastades med engångskostnader om 3,8 MSEK för implementering av de ytterligare åtgärder som behövs för att skapa ett modernt bolag med en enkel och tydlig struktur för att möta branschens nuvarande och framtida förutsättningar. Vår ambition är att accelerera omställningsarbetet och förstärka Odd Mollys position både på våra hemmamarknader och på utvalda internationella marknader och därmed vända en negativ utveckling.

Vitalisering av varumärket

Under kvartalet har vi fokuserat mycket av våra krafter på att vitalisera varumärket, med en ny strategi och ett nytt uttryck. Konkret syns det just nu i en ny varumärkeskampanj med våra ambassadörer Titiyo och Neneh Cherry som rullats ut. Under kvartalet tecknade vi även avtal med, och genomförde en riktad nyemission till, Aggregate Media. Genom det samarbetet får vi på ett kostnadseffektivt sätt bättre förutsättningar att skapa medieutrymme, nå ut bredare och satsa på varumärkesbyggande profilering.

Första kvartalets utveckling

Nettoomsättningen under det första kvartalet minskade från 105 till 86 MSEK, påverkad av den omstrukturering som pågår. Reaförsäljningen var inte på samma nivå som föregående år vilket delvis förklaras av timing, samtidigt som marknaden generellt var svag. En annan faktor som påverkar jämförelsen mellan åren är att vi har stängt ett antal butiker. Vi har under kvartalet sålt ut äldre säsonger i lagret både genom egen och extern outlet vilket genererat kassaflöde men resulterat i en lägre bruttovinstmarginal. Rensat för effekter från äldre säsonger var bruttovinstmarginalen i nivå med föregående år. Lagret efter dessa åtgärder är sunt och på en tillfredsställande nivå. Vi har kontroll över våra driftskostnader och besparingsprogrammet löper enligt plan med förstärkt effekt efter sommaren.

Ytterligare krafttag för att stärka möjligheterna framåt

De ytterligare åtgärder vi identifierat innebär kostnadsbesparingar motsvarande cirka 25 miljoner kronor på årsbasis, att realiseras under slutet av 2019 och med full effekt under 2020. I korthet innebär det att vi effektiviserar och digitaliserar vår försäljning både mot slutkund och återförsäljare, samt reducerar sortimentet ytterligare. Vi har avslutat samarbeten med agenter på flera mindre marknader som inte varit tillräckligt lönsamma för oss. I USA och Kanada, där vi ser stor potential för varumärket, har vi ingått licensavtal med en ny partner som från och med hösten tar över verksamheten på dessa marknader.

Vi förbereder en nyemission som väntas tillföra bolaget 25 miljoner kronor för att stärka bolagets finansiella situation och accelerera omställningen av affärsmodellen samt digitala satsningar. Vi arbetar målmedvetet och fokuserat på att göra vår egen webbhandel än mer relevant med bättre analys och kundsegmentering.

Jag känner mig stolt över det driv jag ser i organisationen och är övertygad om att vi tar rätt steg för att successivt vända utvecklingen.

Jennie Högstedt Björk, VD

För fullständig rapport se bifogad pdf.