Förtydligande: Logistea Stam A aktie handlas idag utan rätt att delta i fondemission

Med anledning av dagens handel i Logistea AB görs följande förtydligande:

Så som offentliggjordes den 22 oktober 2021 beslutade Logistea AB (publ) (”Logistea”) vid en extra bolagsstämma samma dag om en fondemission av Stam B aktier genom vilken en (1) Stam A aktie berättigar till tio (10) nya Stam B aktier, med en tiondels (1/10) röst per aktie. Avstämningsdag för fondemissionen är den 12 november 2021.

Sista dag för handel med Stam A aktier inklusive rätt att erhålla nya Stam B aktier genom fondemissionen var den 10 november 2021. Första dag för handel med Stam A aktier exklusive rätt att erhålla ny Stam B aktier är idag den 11 november 2021.

Den extra bolagsstämman den 22 oktober 2021 beslutades också om en sammanläggning av aktier s.k. omvänd split (1:10). Avstämningsdag för sammanläggningen har ännu inte beslutats.