FREYR avslutar samarbetsavtal med Logistea avseende utredning av en eventuell etablering av batterifabrik i Svenljunga kommun

Logistea AB (publ) (”Logistea”) har informerats av FREYR Battery AS (”FREYR”) om att FREYR fattat beslut om att avsluta arbetet med en eventuell etablering av batterifabrik i Svenljunga kommun. Samarbetsavtalet mellan Logistea och FREYR upphör därmed med omedelbar verkan.

Svenljunga kommun och Logistea har under en längre period investerat resurser och tid i detaljplaneprocessen, varför Logistea kommer att undersöka möjligheten att hitta andra verksamheter och hyresgäster till området. En tilltänkt förlängning av markreservationsavtal mellan Svenljunga kommun och Logistea var avsett att behandlas på kommunfullmäktigesammanträdet på måndag den 11 september 2023. Det är ovisst om Svenljunga kommun och Logistea kommer att förlänga sitt samarbete, vilket i sådant fall kommer att kommuniceras om relevant.

Samarbetsavtalet med FREYR innehöll en gemensam partsavsikt om att tillsammans arbeta för en eventuell etablering av en batterifabrik. Upphörandet av samarbetsavtalet kommer marginellt påverka Logisteas resultat för det tredje kvartalet med maximalt 3 mkr och inte påverka bolagets finansiella ställning eller kommunicerad intjäningsförmåga. Det finns heller inga orealiserade värdeförändringar hänförliga till projektet.

Med anledning av Logisteas pågående företrädesemission avser Logistea att så snart som möjligt upprätta och offentliggöra ett tilläggsprospekt i enlighet med artikel 23 i EU:s prospektförordning som uppger upphörandet av samarbetsavtalet enligt ovan. Tilläggsprospektet och rätten för investerare att återkalla sin teckning i samband därmed kommer medföra en viss senareläggning av tidpunkten för offentliggörande av utfallet av företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas i sin helhet av tecknings- och garantiåtaganden.