Kallelse till Årsstämma i Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE 2020-04-08

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241 kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 kl. 14.00 på bolagets huvudkontor på Kornhamnstorg 6, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 13.30.

Anmälan till stämman

Rätt att delta i årsstämman har den som:

 • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2020,
 • dels har anmält sitt deltagande hos bolaget under adress Odd Molly International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr., 111 27 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com, senast torsdagen den 30 april 2020, helst före kl. 16.00.

Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden vid årsstämman. Till anmälan bör även i förekommande fall, exempelvis för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före dagen för stämman, med undantag för om fullmakten anger en längre giltighetstid, dock maximalt fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per post till bolaget på ovan angiven adress och ska finnas tillgänglig vid årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats https://logistea.se/sv/sektion/investerare/, eller sänds till aktieägare som så önskar.Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, genom förvaltarens försorg, tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta i årsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast torsdagen den 30 april 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

 

Försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har bolaget beslutat att vidta ett antal försiktighetsåtgärder i syfte att minimera risken för smittspridning vid genomförandet av årsstämman:

 • Inregistrering sker från kl. 13.30. Aktieägare som anländer tidigare ombeds vänligen vänta utomhus. Vid röstning via ombud bör sådana handlingar insändas till bolaget i förväg för att minimera tidsåtgång för inregistrering.
 • Förtäring kommer inte att erbjudas.
 • Bolaget har för avsikt att hålla årsstämman så tidseffektiv som möjligt varför verkställande direktörens anförande kommer att begränsas. Aktieägare uppmuntras insända eventuella frågor i förväg.
 • Antalet närvarande styrelseledamöter samt medlemmar i företagsledningen kommer att begränsas.

Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, tillhör en riskgrupp eller har varit i närkontakt med någon som är smittad, förväntas avstå från deltagande och istället rösta via ombud enligt ovan. Aktieägare och ombud ombeds vara extra uppmärksamma för att undvika smittspridning. Odd Molly följer utvecklingen av risken för smittspridning noggrant och ber alla som avser delta på årsstämman att hålla sig uppdaterade kring och följa gällande riktlinjer.

 

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget att behandla de personuppgifter om aktieägare som efterfrågas ovan. Personuppgifter som samlas in från aktieboken och anmälan om deltagande samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd och, i förekommande fall, bolagsstämmoprotokoll. Uppgifterna används endast för årsstämman 2020 och behandling sker i enlighet med Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma. För information om hur dina personuppgifter behandlas vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Antal aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse finns totalt 37 768 982 aktier och röster i bolaget.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av årsstämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse och i anslutning därtill anförande av verkställande direktören
 8. Beslut

  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, samt

  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelse och revisor
 11. Beslut om valberedningens sammansättning
 12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 13. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
 16. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Patrik Tillman väljs till ordförande vid årsstämman.

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår ingen utdelning för räkenskapsåret 2019.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode samt val av styrelse och revisor (punkterna 9 och 10)

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode ska uppgå till 215 000 kronor till styrelseordföranden samt 150 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, totalt 965 000 kronor. Arvodet per person är oförändrat sedan föregående år. Inget ytterligare arvode ska utgå för arbete i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska, med ändring från föregående år, utökas från fem till sex ledamöter, utan suppleanter. Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av styrelseledamöterna Patrik Tillman, Mia Arnhult, Anna Frick och Johan Mark. Valberedningen noterar att Elin Ryer inte är tillgänglig för omval. Valberedningen föreslår nyval av Christer Andersson och Sanja Batljan. Det föreslås vidare omval av Patrik Tillman som styrelsens ordförande.Detaljerad information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbsida, https://logistea.se/sv/sektion/investerare/.Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2019 som bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020. Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, nyval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers i Sverige AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Arvode till bolagets revisorer föreslås utgå enligt av styrelsen godkänd räkning. PricewaterhouseCoopers i Sverige AB har meddelat att för det fall revisionsbolaget väljs kommer Tobias Stråhle vara huvudansvarig revisor.

Valberedningens sammansättning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att fastställa följande oförändrade principer för valberedningens sammansättning tillika instruktion för valberedningen.

Bolaget ska ha en valberedning för beredande och framläggande av förslag för aktieägarna på årsstämman avseende val av ordförande vid årsstämma, styrelsens ordförande, styrelseledamöter, revisor, styrelse- och revisorsarvode samt principer för valberedningen. Senast åtta månader före årsstämman ska styrelsens ordförande kontakta de tre aktieägare som enligt uppgifter från Euroclear Sweden AB är de tre till röstetalet största i bolaget och efterfråga deras respektive representant till valberedningen.

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

Valberedningen ska inom sig välja ordförande, som ska vara annan än styrelsens ordförande. Om inte ledamöterna enas om annat ska den ledamot som representerar den största aktieägaren utses till ordförande i valberedningen. Valberedningens sammansättning ska tillkännages senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning har utsetts.

Om ägare inte längre tillhör de tre största aktieägarna ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de tre största aktieägarna ska erbjudas plats i bolagets valberedning. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Väljer en av de tre största aktieägarna att inte deltaga i valberedningsarbetet kan nästkommande aktieägare i storleksordning beredas plats i valberedningen.

Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom en rimlig tid som dock inte får överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte aktieägaren ny ledamot, ska rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägare som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått sådan rätt.Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Inget arvode ska utgå till ledamöterna för deras arbete i valberedningen. Valberedningens ledamöter ska dock ersättas av bolaget för skäliga utlägg och kostnader som bedöms nödvändiga för valberedningens arbete.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska lämna förslag på tillvägagångssätt för utseende av ny valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 12)

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare, att gälla som längst för tiden intill slutet av årsstämman 2024, innefattar följande huvudpunkter.

Odd Molly ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, implementera affärsstrategin och tillvarata bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhetsarbete. Marknadsmässighet och konkurrenskraft ska gälla som övergripande principer för ersättningen till ledande befattningshavare.

För ett fullgott arbete ska ersättning utgå i form av fast lön. Den fasta lönen ska grundas på marknadsmässiga förutsättningar och fastställas med hänsyn tagen till kompetens, ansvarsområde och prestation. Ledande befattningshavare erhåller inte arvode för styrelseuppdrag i bolaget eller dess dotterbolag.

Utöver fast lön ska rörliga ersättningar kunna erbjudas. De rörliga ersättningarna ska vara kopplade till förutbestämda mätbara kriterier som ska vara utformade så att de främjar bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. Kriterierna ska fastställas årligen av ersättningsutskottet respektive styrelsen. Rörlig ersättning ska vara baserad på utfall i förhållande till uppsatta mål, såväl i förhållande till bolagets resultat som i förhållande till individuella prestationer. Rörlig ersättning kan uppgå till högst 50 procent av den fasta årliga lönen och utbetalas i form av kontant ej pensionsgrundande lön.

Ytterligare rörlig ersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 25 procent av den fasta årliga lönen samt inte utges mer än en gång per år per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen efter beredning av ersättningsutskottet. Styrelsen har vidare rätt att återkräva rörlig ersättning som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig felaktiga och lämnade i vilseledande syfte.

Ledande befattningshavare ska erhålla pensionsförmåner i form av ålderspension och premiebefrielse, som ska vara premiebestämda, samt sjukförsäkring, som ska vara förmånsbestämd. Ledande befattningshavares pensionsförmåner får inte överstiga 30 procent av den fasta årliga lönen, inklusive semesterersättning. Pensionsåldern är 65 år.

Övriga förmåner för ledande befattningshavare, får bl.a. innefatta sjukvårdsförsäkring, mobiltelefon och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt inte överstiga tio procent av den totala fasta årliga lönen för den ledande befattningshavaren.

Uppsägningstiden ska, vid uppsägning från bolagets sida, inte överstiga tolv månader. Vid uppsägning från bolagets sida får fast lön under uppsägningstiden och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år. Vid uppsägning från den ledande befattningshavarens sida ska uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och endast utgå under den period som den ledande befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Den månatliga ersättningen ska uppgå till höst 50 procent av den genomsnittliga månadsinkomsten för de tolv månader som föregår anställningens upphörande. Ersättningen ska utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst nio månader efter anställningens upphörande.Riktlinjerna omfattar ledande befattningshavare som ingår i koncernledningen i Odd Molly. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Odd Mollys långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft.

 

Ändring av bolagets bolagsordning (punkt 13)

Med syfte att införa två nya aktieslag för ökad finansiell flexibilitet, möjliggöra framtida nyemissioner i bolaget samt bemyndigandet till styrelsen att besluta om nyemission enligt punkt 14 föreslår styrelsen följande ändringar av bolagsordningen. I samband med detta genomförs även en del redaktionella justeringar av bolagsordningen.

 1. Ordet firma byts ut mot företagsnamn (§ 1 i bolagsordningen).
 2. Platsen för styrelsens säte anges till Stockholms kommun istället för kommun 80 (§ 2 i bolagsordningen).
 3. Gränserna för bolagets aktiekapital ändras från lägst 1 000 000 och högst 4 000 000 kronor till lägst 3 000 000 och högst 12 000 000 kronor (§ 4 i bolagsordningen).
 • § 5 i bolagsordningen ändras till att ha följande lydelse:

  Antalet aktier och aktieslag

  Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 30 000 000 och högst 40 000 000 120 000 000.

  Aktier ska kunna ges ut i tre slag betecknade Stam A, Stam D respektive Preferensaktier. Stam A aktier och Stam D aktier betecknas nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam A aktie berättigar till en röst. Varje Stam D aktie respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.

  Vinstutdelning på Stamaktier

  Alla Stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla:

  • Stam D aktier har rätt till fem gånger utdelningen på Stam A aktier, dock högst två kronor per aktie och år.   Om utdelningen per Stam D aktie understiger två kronor ska utdelningsbegränsningen om två kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på Stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två kronor.   Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie ska göras i antingen en betalning eller i fyra lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

   Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie ska göras i fyra lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars, med första avstämningsdag för utbetalning av Stam D aktie den sista vardagen i december 2020.
   Vinstutdelning på Preferensaktier   Preferensaktierna har företräde till vinstutdelning

   Beslutar bolagsstämman om vinstutdelning ska Preferensaktierna medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till utdelning enligt nedan.   Beräkning av Preferensutdelning

   Preferensaktierna ska medföra företrädesrätt framför Stamaktierna till årlig utdelning per Preferensaktie av ett belopp om 35 kronor (”Preferensutdelning”), med kvartalsvis utbetalning om 8,75 kronor per Preferensaktie med utbetalningsdagar enligt nedan.   Utbetalning av vinstutdelning   Utbetalning av vinstutdelning på Preferensaktier ska ske kvartalsvis i efterskott i kronor varvid en fjärdedel av Preferensutdelningen ska betalas ut vid varje utbetalningsdag. Utbetalningsdagar för vinstutdelning på Preferensaktier ska vara den 10 januari, 10 april, 10 juli och 10 oktober. För det fall sådan dag inte är bankdag, ska utbetalningsdagen vara närmast föregående bankdag. Med ”bankdag” avses dag som inte är söndag, annan allmän helgdag eller dag som vid betalning av skuldebrev är jämställd med allmän helgdag (sådana likställda dagar är vid tidpunkten för antagandet av denna bolagsordning lördag, midsommarafton, julafton samt nyårsafton).   Beräkning av Innestående Belopp   Om ingen vinstutdelning lämnats på Preferensaktier, eller om endast vinstutdelning understigande Preferensutdelning lämnats, ska Preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje Preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp (”Innestående Belopp”) innan utdelning till innehavare av Stamaktier får ske. Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om tio procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av vinstutdelningen skett (eller skulle ha skett, i det fall det inte skett någon utdelning alls). Även vinstutdelning av Innestående Belopp förutsätter att bolagsstämma beslutar om vinstutdelning.   Omräkning vid vissa bolagshändelser   För det fall antalet Preferensaktier ändras genom sammanläggning, uppdelning eller annan liknande bolagshändelse ska de belopp som Preferensaktien berättigar till omräknas för att återspegla denna förändring.
   Bolagets upplösning   Om bolaget upplöses ska Preferensaktier medföra företrädesrätt framför Stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per Preferensaktie motsvarande vad som skulle erhållits om aktierna inlösts enligt nedanstående bestämmelse, innan utskiftning sker till ägare av Stamaktier.   Upplöses bolaget ska samtliga Stamaktier ha lika rätt till utbetalning ur bolagets behållna tillgångar. Stam D aktie ska dock endast ha rätt till maximalt 31 kronor per aktie.   Övrigt   Preferensaktierna ska i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning eller skiftesandel.   Omvandling av aktier   Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till Stam D aktier. Omvandling ska endast kunna ske under förutsättning att ingen höjning av utdelningsbegränsningen avseende Stam D aktier är ikraft. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal Preferensaktier som ska omvandlas till Stam D aktier samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka Preferensaktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.   Inlösen av Preferensaktier   Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2021 äga rum efter beslut av bolagsstämma genom inlösen av preferensaktier enligt följande grunder.   Bolagsstämman bestämmer det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas. Vilka preferensaktier som ska inlösas bestäms genom lottning. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som ska inlösas.   Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie ska vara skyldig att tre månader efter det att denne underrättats om inlösningsbeslutet motta lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av 500 kronor plus Innestående Belopp enligt punkten Vinstutdelning ovan (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag lösenbeloppet förfaller till betalning upphör all ränteberäkning därå.   Aktieägarens företrädesrätt   Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, ska innehavare av Stamaktier och Preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om sålunda erbjudna aktier inte räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i bolaget, oavsett huruvida deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska fördelningen ske genom lottning.   Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.   Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler ska aktieägarna ha företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av teckningsoptionerna respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot.   Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.   Ökning av aktiekapitalet genom fondemission med utgivande av aktier får endast ske genom utgivande av Stam A aktier.   Därvid gäller att endast Stamaktieägarna av serie A har företrädesrätt till de nya Stamaktierna. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
 1. § 6 i bolagsordningen ändras genom att revisorsuppleanter tas bort samt att ett registrerat revisionsbolag kan väljas.
 2. § 7 i bolagsordningen får följande lydelse:  Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.  Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman.  För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman, före kl 16.00.  Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.  Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom anmält detta enligt föregående stycke.

Det föreslås att befintliga aktier i bolaget ska utgöra Stam A aktier.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier (punkt 14)

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av Stam A aktier, Stam D aktier och/eller Preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 30 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget per dagen för årsstämman. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering eller utveckling av bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten (punkt 15)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare har av styrelsen och den verkställande direktören rätt att vid stämman begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen avseende dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Styrelsen och den verkställande direktören ska lämna ut sådana upplysningar om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget. Upplysningsplikten gäller även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden som nämns ovan med avseende på dotterföretag.

Särskilda majoritetskrav

Årsstämmans beslut avseende punkterna 13-14 är giltiga endast om besluten biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 2 och 9-11 med därtill hörande handlingar samt information om föreslagna ledamöter respektive revisorer finns tillgängliga på bolagets kontor på Kornhamnstorg 6 i Stockholm, och på bolagets hemsida, https://logistea.se/sv/sektion/investerare/.

Årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och hemsida. Styrelsens fullständiga förslag till beslut med därtill hörande handlingar och redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättning till ledande befattningshavare samt revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen finns tillgängliga på bolagets huvudkontor och hemsida senast tre veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Handlingarna kommer att läggas fram på stämman.

                                   

Stockholm i april 2020

Odd Molly International AB (publ)

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Johanna Palm, CFO och vice VD
Telefon: +46 (0)8 522 28 597
E-post: johanna.palm@oddmolly.com

Odd Molly International AB (publ)

Kornhamnstorg 6, SE-111 27 Stockholm

Org.nr: 556627-6241, Säte Stockholm

www.oddmolly.com