Kallelse till extra bolagsstämma i Logistea AB

Aktieägarna i Logistea AB, org. nr 556627-6241, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 14 juli 2023, kl. 10.00 i bolagets lokaler, Ingmar Bergmans gata 4, Stockholm. Inregistrering inleds kl. 09.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på den extra bolagsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Logisteas bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

Dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 6 juli 2023;

Dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast måndagen den 10 juli 2023.

Anmälan kan göras med e-post till ursula.sorqvist@cederquist.se, med post till Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96 Stockholm, Att: Ursula Sörqvist (märk kuvertet med ”Logistea AB, extra bolagsstämma 2023”), eller på telefon 08-522 065 34, vardagar mellan kl. 09.00 och 16.00. Vid anmälan ska uppges namn eller bolagsnamn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden vid extra bolagsstämman.

Aktieägare som vill utnyttja möjligheten till poströstning ska göra detta enligt instruktionerna under rubriken ”Deltagande genom poströstning” nedan. Vid sådan poströstning behöver någon ytterligare anmälan inte ske, förutsatt att du som aktieägare inte önskar delta fysiskt i stämman.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 6 juli 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 6 juli 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.
Aktieägare som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud har rätt att medföra ett eller två biträden. Aktieägare som önskar medföra biträde ska uppge detta i samband med anmälan. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 10 juli 2023. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.logistea.se.

Deltagande genom poströstning
För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Logisteas webbplats, www.logistea.se.

Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär ska vara Logistea tillhanda senast måndagen den 10 juli 2023. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas per post till Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96 Stockholm, Att: Ursula Sörqvist (märk kuvertet med ”Logistea AB, extra bolagsstämma 2023”), eller per e-post till ursula.sorqvist@cederquist.se.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Logisteas webbplats, www.logistea.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Observera att aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt instruktionerna under rubriken ”Rätt att delta och anmälan m.m.” ovan. Det innebär att en anmälan endast genom poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Godkännande av dagordning.
  5. Val av en eller två protokolljusterare.
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
  8. Val av ny styrelseledamot.
  9. Fastställande av arvode till nyvald styrelseledamot.
  10. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Fastställande av antalet styrelseledamöter, punkt 7
Slättö, med ett aktieinnehav om 2 790 033 stam A aktier och 24 091 425 stam B aktier genom en av dess fonder, vilket motsvarar 19,3 procent av aktiekapitalet och 21,8 procent av rösterna i Logistea (se Logisteas pressmeddelande den 19 juni 2023) har föreslagit att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val av ny styrelseledamot, punkt 8
Slättö har föreslagit att Erik Dansbo ska väljas till ny styrelseledamot i Logistea för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget kommer styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att bestå av Patrik Tillman, Sanja Batljan, Jonas Grandér, Stefan Hansson, Anneli Lindblom och Erik Dansbo.

Erik Dansbo är född 1980 och är utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Erik Dansbo är för närvarande investeringschef och partner på Slättö Förvaltning och styrelseledamot i bolag inom samma sfär. Tidigare erfarenhet inkluderar bland annat roller som partner på Cushman & Wakefield Sverige och Catella Corporate Finance samt investeringsanalytiker på Areim. Erik Dansbo bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, men inte till större aktieägare. Erik Dansbo äger inte några aktier i Logistea vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen men är partner och investeringschef i Slättö Förvaltning, som genom en av dess fonder, äger 2 790 033 stam A aktier och 24 091 425 stam B aktier i Logistea.

Fastställande av arvode till nyvald styrelseledamot, punkt 9
Förutsatt att bolagsstämman beslutar att utse Erik Dansbo till ny styrelseledamot i enlighet med punkt 8 ovan på dagordningen föreslår Slättö att bolagsstämman beslutar att arvode ska utgå till Erik Dansbo med 160 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det vill säga samma belopp som beslutades utgå till var och en av styrelseledamöterna vid årsstämman 2023.

Bemyndigande
Verkställande direktören, eller den verkställande direktören utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av besluten vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 139 470 079 aktier i bolaget, varav 11 024 035 är stam A aktier med en röst per aktie och 128 446 044 är stam B aktier med en tiondels röst per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 23 868 639,4. Bolaget innehade vid tidpunkten för kallelsens utfärdande inte några aktier i eget förvar.

Rätt till upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter
För information om hur personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i juni 2023
Logistea AB (publ)
Styrelsen