Kallelse till extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 4 november 2011Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2011 kl. 15.00 hos Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 2 tr., Stockholm.

Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta på stämman ska:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 18 november 2011 (avstämningsdag är lördagen den 19 november 2011);

– dels anmäla sitt deltagande hos Bolaget under adress Odd Molly International AB, attention: Bolagsstämma, Kornhamnstorg 6, 2 tr., 111 27 Stockholm, eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com (bolagsstamma@oddmolly.com), senast måndagen den 21 november 2011
kl. 16.00.

Vid anmälan ska uppges namn och person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt i förekommande fall uppgift om ombud och/eller ställföreträdare. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till stämman ska sådant deltagande anmälas. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär kan beställas från Bolaget samt finns också tillgängligt på Bolagets webbplats www.oddmolly.com (http://www.oddmolly.com/).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta på stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) fredagen den 18 november 2011 (avstämningsdag är lördagen den 19 november 2011) och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

Styrelsens förslag till dagordning på stämman.

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två protokolljusterare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner.
7. Stämmans avslutande.

Förslag till ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Christer Andersson väljs till ordförande vid stämman.

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner (punkt 6)

Styrelsen föreslår att Bolaget ska emittera högst 300 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa ledande befattningshavare i Bolaget, som vid teckningsperiodens utgång inte sagt upp sig eller blivit uppsagda. Teckning kan ske i följande kategorier: verkställande direktör och vice verkställande direktör. Högsta antal teckningsoptioner per anställd i respektive kategori är 150 000 teckningsoptioner.

Teckningsberättigade ska äga teckna teckningsoptioner i poster motsvarande antingen det högsta antal teckningsoptioner som erbjuds eller minskat med poster om 1 000 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska tecknas under tiden från och med den 28 november 2011 till och med den 5 december 2011. Teckningsoptionerna ska emitteras på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-värderingsmodell beräknat av det oberoende värderingsinstitutet KPMG AB. Teckningspriset ska fastställas den 24 november 2011 efter det att handeln i Bolagets aktier på NASDAQ OMX Stockholm avslutats.

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden från och med den 1 november 2015 till och med den 30 november 2015. Teckningskursen ska uppgå till ett belopp motsvarande 120 procent av den för aktien i Bolaget på NASDAQ OMX Stockholm noterade volymvägda genomsnittliga betalkursen under tiden från och med den 10 november 2011 till och med den 24 november 2011. Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst
30 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,96 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 4,96 procent av det totala röstetalet i Bolaget.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen har bedömt det vara till fördel för Bolaget och dess aktieägare att ledande befattningshavare inom Bolaget görs delaktiga i koncernens utveckling genom att de erbjuds förvärva teckningsoptioner genom ett optionsprogram på det sätt som ovan angivits. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos de teckningsberättigade kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen samt höja motivationen och samhörighetskänslan med Bolaget.

För fullständig rapport, se bifogad pdf. För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Andersson, styrelsens ordförande, telefon: +46-707-52 60 10
Christina Tillman, VD Odd Molly, telefon: +46-733-10 60 00
Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom cirka 1 300 externa återförsäljare i ett fyrtiotal länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag två konceptbutiker i Stockholm och Köpenhamn samt två outletbutiker i Kungsbacka och Barkarby. Odd Molly har 60 anställda. Bolagets lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen i detta pressmeddelande har lämnats av Odd Molly International AB (publ) för offentliggörande den 4 november 2011, kl 08.00 CET, enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com (http://www.oddmolly.com/)

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”.