Kallelse till extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ)

Aktieägarna i Odd Molly International AB (publ), org. nr 556627-6241, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 22 oktober 2021.

Mot bakgrund av den pågående pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning har styrelsen beslutat att stämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på stämman endast kan ske genom att aktieägare poströstar i den ordning som föreskrivs nedan.

Anmälan m.m.
Rätt att delta i stämman genom poströstning har den som

dels är införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 14 oktober 2021;

dels har anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 21 oktober 2021.

Vänligen observera att anmälan till stämman enbart kan göras genom poströstning.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver att anmäla sig genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per torsdagen den 14 oktober 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som genomförts senast måndagen den 18 oktober 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats https://logistea.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 21 oktober 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas till Odd Molly International AB, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Odd Molly International AB – poströstning” i ämnesraden). Aktieägare som är fysiska personer kan även avge sin poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast torsdagen den 21 oktober 2021.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Fullmakter
Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats https://logistea.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret.

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen finns totalt 79 736 599 Stam A aktier tillika röster i bolaget.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Val av en eller två justeringspersoner.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Fastställande av antalet styrelseledamöter.
 7. Val av ny styrelseledamot.
 8. Fastställande av styrelsearvode.
 9. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende företagsnamn och verksamhet.
 10. Beslut om utdelning av bolagets aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ).
 11. Beslut om kontant nyemission av en Stam A aktie.
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende nytt aktieslag och omvandlingsförbehåll.
 13. Beslut om i) minskning av bolagets aktiekapital, ii) ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier och iii) fondemission av Stam B aktier.
 14. Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antal aktier och beslut om sammanläggning av aktier 1:10 (s.k. omvänd split).
 15. Beslut om införande av Incitamentsprogram 2021/2025.
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman, punkt 1
Till ordförande vid stämman föreslår styrelsen Patrik Tillman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd, punkt 2
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av Euroclear Sweden AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeringspersonerna.

Val av justeringspersoner, punkt 4
Styrelsen föreslår Rutger Arnhult och Ilija Batljan, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen istället anvisar, till personer att justera protokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i protokollet.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, punkt 6
Valberedningen, bestående av Christina Tillman (utsedd av Kattvik Financial Services AB tillika valberedningens ordförande), Rutger Arnhult (utsedd på grund av ägande genom eget bolag), och Ilija Batljan (utsedd på grund av ägande genom eget bolag), föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av ny styrelseledamot, punkt 7
Valberedningen föreslår att Bengt Kjell ska väljas till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Bengt Kjell, född 1954, är civilekonom från Handelshögskolan och har stor erfarenhet från operativa ledande befattningar inom noterade bolag, bland annat som VD för Handel och Industri och som vice VD för Industrivärden med ansvar för investerings- och analysorganisationen. Under en period var han även tillförordnad VD för Industrivärden. Bengt Kjell har lång erfarenhet från styrelsearbete i fastighetsbolag bland annat som ordförande i Hemfosa, Nyfosa och Kungsleden. Han är idag styrelseordförande för Amasten Fastighets AB, vice ordförande i Pandox och Indutrade samt ledamot i Industrivärden.

Fastställande av styrelsearvode, punkt 8
Valberedningen föreslår att nyvald styrelseledamot, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska erhålla ett arvode om 75 000 kronor.

Om styrelsen utser en vice ordförande föreslår valberedningen att denne ska erhålla ett extra arvode om 35 000 kronor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare ersättning.

Förslaget innebär att det totala föreslagna arvodet uppgår till 960 000 kronor.

Ändring av bolagsordningen avseende företagsnamn och verksamhet, punkt 9
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att ändra § 1 i bolagsordningen enligt nedan varigenom bolagets företagsnamn ändras till Logistea AB.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Odd Molly International AB. Bolaget ska vara publikt (publ).
§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Logistea AB. Bolaget ska vara publikt (publ).

Styrelsen föreslår att stämman, för det fall att företagsnamnet Logistea AB inte är möjligt att registrera hos Bolagsverket, beslutar att ändra bolagets företagsnamn till i första hand Logistea Properties AB och i andra hand till OM Logistic Properties AB, och att konsekvensändra 1 § i bolagsordningen i enlighet med härmed.

Styrelsen bemyndigas att vidta de anpassningar som krävs för att registrera nytt företagsnamn hos Bolagsverket.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att ändra verksamhetsföremålet i § 3 i bolagsordningen enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska bedriva verksamhet med design och försäljning av kläder och accessoarer samt, direkt eller indirekt genom koncernbolag, bedriva köp, försäljning och förvaltning av fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
§ 3 Verksamhet
Bolaget ska, direkt eller indirekt genom dotterbolag förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Utdelning av bolagets aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), punkt 10
Styrelsen i Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly” eller ”Bolaget”) föreslår att stämman beslutar att dela ut Bolagets samtliga aktier i We aRe Spin Dye (WRSD) AB (publ), org. nr 556961-6815, (”WRSD”) till Bolagets aktieägare pro rata per avstämningsdagen. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för utdelningen.

10,26[1] aktier i Bolaget (oberoende av aktieslag) kommer ge rätt till en (1) aktie i WRSD. Endast hela aktier i WRSD kommer att delas ut till aktieägare i Odd Molly. För de aktieägare i Odd Molly som på avstämningsdagen inte innehar sådant antal aktier i Odd Molly som är jämnt delbart med 10,26[2], kommer det över- eller understigande antalet aktier i WRSD som inte går att dela ut att säljas på Nordic SME på Bolagets bekostnad. Försäljningslikviden kommer att fördelas proportionerligt mellan de berörda aktieägarna i Odd Molly, baserat på den andel av en aktie i WRSD som sådan respektive aktieägare i Odd Molly annars skulle ha erhållit. Utbetalning sker till det avkastningskonto som är anslutet till det VP-konto där aktierna i Odd Molly finns registrerade. Om avkastningskonto saknas, är felaktigt eller är ett postgirokonto sker utbetalning till den depå eller det VP-konto där aktierna i Odd Molly finns registrerade. Utbetalningen beräknas påbörjas omkring den 1 november 2021. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker utbetalning av vederlag genom respektive förvaltare.

Värdet på utdelningen av aktierna i WRSD bestäms utifrån det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelningen av aktierna till Odd Mollys aktieägare med tillämpning av gällande redovisningsregler. Odd Molly uppskattar det bokförda värdet vid tidpunkten för utdelning till ett belopp om 158 502 247 kronor, vilket därmed är det totala värde som föreslås delas ut till aktieägarna.

Per den 31 december 2020 uppgick Odd Mollys fria egna kapital till 388 922 749 kronor. Inget beslut om utdelning i Bolaget har fattats sedan fastställandet av årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 och inga förändringar i det bundna kapitalet har medfört att det disponibla beloppet för utdelning enligt 17 kap. 3 § första stycket aktiebolagslagen begränsas. Det finns således utrymme i det disponibla beloppet för förestående utdelningsförslag och efter stämmans beslut om utdelning av Bolagets aktier i WRSD i enlighet med styrelsens förslag uppgår det kvarvarande disponibla beloppet enligt 17 kap. 3 § första stycket till 230 420 502 kronor.

Utdelningen av aktierna i WRSD bedöms genomföras i enlighet med de s.k. Lex Asea-reglerna. Lex Asea är en svensk skatterättslig reglering. Regleringen innebär i korthet att aktierna i ett dotterbolag under vissa omständigheter kan delas ut utan att utlösa någon omedelbar beskattning för svenska skattesubjekt (istället ska anskaffningsutgiften för aktierna i moderbolaget fördelas på aktierna i moderbolaget och de erhållna aktierna i dotterbolaget).

Stämmans beslut enligt ovan ska fattas med iakttagandet av de majoritetsregler som anges i 7 kap. 40 § aktiebolagslagen, innebärande att beslutet ska biträdas av aktieägare representerande mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Aktieägare representerande mer än 50 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har förbundit sig eller lämnat sin avsikt att vid stämman rösta i enlighet med styrelsens förslag i denna punkt.

Kontant nyemission av en Stam A aktie, punkt 11
Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital ska ökas med 0,1 kronor genom en kontant nyemission av en (1) ny Stam A aktie. Aktien ska emitteras till kvotvärdet, 0,1 kronor. Teckningsberättigad för den nya aktien ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara Mangold Fondkommission. Teckning och betalning ska ske senast den 26 oktober 2021.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt samt grunden för emissionskursen är att emissionen genomförs för att skapa erforderligt antal aktier i bolaget i syfte att möjliggöra föreslagen fondemission enligt punkten 13 nedan samt sammanläggning enligt punkten 14 nedan.

Den nya aktien ska direkt berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och blivit införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Ändring av bolagsordningen avseende nytt aktieslag och omvandlingsförbehåll, punkt 12
För att möjliggöra tillväxt med begränsad utspädning av röster för befintliga aktieägare föreslår styrelsen att ett nytt aktieslag, Stam B aktier, införs i bolagsordningen. Vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen är samtliga utgivna aktier i bolaget Stam A aktier. Stam B aktierna har samma ekonomiska rättigheter som befintliga Stam A aktier, men endast 1/10 röst per aktie. Stam A aktier har en (1) röst per aktie.

Styrelsen föreslår således att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens bestämmelser om aktieslag i § 5 ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 5 Aktier
Aktier ska kunna ges ut i tre slag betecknade Stam A, Stam D respektive Preferensaktier. Stam A aktier och Stam D aktier betecknas nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam A aktie berättigar till en röst. Varje Stam D aktie respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.Vinstutdelning på Stamaktier
Alla Stamaktier ska ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan. Om utdelning beslutas ska följande gälla:Stam D aktier har rätt till fem gånger utdelningen på Stam A aktier, dock högst två kronor per aktie och år.
Om utdelningen per Stam D aktie understiger två kronor ska utdelningsbegränsningen om två kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på Stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två kronor.
Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie ska göras i antingen en betalning eller i fyra lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.
Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie ska göras i fyra lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars, med första avstämningsdag för utbetalning av Stam D aktie den sista vardagen i december 2020.
§ 5 Aktier
Aktier ska kunna ges ut i fyra slag betecknade Stam A, Stam B, Stam D respektive Preferensaktier. Stam A aktier, Stam B aktier och Stam D aktier betecknas nedan gemensamt Stamaktier. Varje Stam A aktie berättigar till en röst. Varje Stam B aktie, Stam D aktie respektive Preferensaktie berättigar till en tiondels röst. Samtliga aktieslag får emitteras till ett belopp motsvarande högst 100 procent av aktiekapitalet.Vinstutdelning på Stamaktier
Alla Stamaktier ska, med beaktande av vad som framgår nedan, ha rätt till utdelning utan företrädesrätt sinsemellan.
Om utdelning beslutas ska följande gälla:Stam A aktier och Stam B aktier har rätt till samma utdelning per aktie.
Stam D aktier har rätt till fem gånger den sammanlagda utdelningen på Stam A aktier och Stam B aktier, dock högst två kronor per aktie och år.
Om utdelningen per Stam D aktie understiger två kronor ska utdelningsbegränsningen om två kronor höjas så att det belopp med vilket utdelningen understigit två kronor per år kan delas ut vid senare tillfälle om tillräcklig utdelning på Stamaktierna beslutas varefter utdelningsbegränsningen ska återgå till två kronor.
Utbetalning av utdelning avseende Stam A aktie och Stam B aktie ska göras i antingen en betalning eller i fyra lika stora delbetalningar för vilka avstämningsdagen ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.
Utbetalning av utdelning avseende Stam D aktie ska göras i fyra lika stora delbetalningar. Avstämningsdagar för utbetalning av utdelning ska vara den sista vardagen i juni, september, december och mars.

Mot bakgrund av införandet av ett nytt aktieslag föreslår styrelsen också att bolagsstämman beslutar att ändra sista stycket i § 5 enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och där nya aktier ska ges ut, får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie D tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie D som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie D ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns både stamaktier av serie A och serie D utgivna fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av preferensaktier till ägare av stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att besluta om fondemission utan utgivande av nya aktier, eller att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. Ökning av aktiekapitalet genom fondemission, och där nya aktier ska ges ut, får endast ske genom utgivande av stamaktier, varvid, om Stam A aktier, Stam B aktier och/eller Stam D aktier tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de Stam A aktier, Stam B aktier och Stam D aktier som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna Stam A aktier, Stam B aktier och Stam D aktier ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns Stam A aktier, Stam B aktier och/eller Stam D aktier utgivna fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Fondemission får dock även ske genom utgivande av Preferensaktier till ägare av Stamaktier varvid fondaktierna ska fördelas mellan stamaktieägarna i förhållande till det totala antal Stamaktier som de förut äger. Det föregående ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att besluta om fondemission utan utgivande av nya aktier, eller att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Mot bakgrund av den föreslagna fondemissionen av Stam B aktier i punkt 13 iii) nedan föreslår styrelsen att ett nytt omvandlingsförbehåll införs i bolagsordningen samt att det nuvarande omvandlingsförbehållet utgår. Styrelsen föreslår att stycket under rubriken ”Omvandling av aktier” i § 5 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Preferensaktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till Stam D aktier. Omvandling ska endast kunna ske under förutsättning att ingen höjning av utdelningsbegränsningen avseende Stam D aktier är ikraft. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal Preferensaktier som ska omvandlas till Stam D aktier samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka Preferensaktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret Stam A aktier ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till Stam B aktier. Begäran om omvandling, som ska vara skriftlig och ange det antal Stam A aktier som ska omvandlas till Stam B aktier samt om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka Stam A aktier omvandlingen avser, ska göras hos styrelsen. Sådan begäran ska tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under februari respektive augusti månad. Bolaget ska genast anmäla omvandlingen till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Omvandlingen är verkställd när registrering skett samt antecknats i avstämningsregistret.

Styrelsen föreslår även att andra stycket under rubriken ”Aktieägares företrädesrätt” i § 5 i bolagsordningen ändras enligt följande.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut endast Stam A aktier, Stam B aktier, Stam D aktier eller Preferensaktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är Stamaktier eller Preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Beslut om i) minskning av bolagets aktiekapital, ii) ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier och iii) fondemission av Stam B aktier, punkt 13
Styrelsen i Odd Molly önskar skapa ett nytt aktieslag genom emission av Stam B aktier. Emission av nya Stam B aktier föreslås ske genom en fondemission. Styrelsens avsikt är att genom fondemission skapa ett nytt kapitalinstrument med begränsad utspädning av röster för befintliga aktieägare vilket kommer att bidra till nya möjligheter för kapitalanskaffning för bolaget samt möjliggöra tillväxt. Avsikten är att Stam B aktierna ska noteras på Nasdaq Small Cap Stockholm under november 2021.

Odd Mollys styrelse anser att det är av vikt att bolagets aktiekapital hålls på en balanserad nivå där hänsyn tas till bolagets verksamhet och storlek. Styrelsen föreslår därför att fondemissionen föregås av en aktiekapitalsminskning.

Punkt 13 i) Beslut om minskning av bolagets aktiekapital
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande. Bolagets aktiekapital minskas med 3 986 830 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital.

Efter minskningen av aktiekapitalet i enlighet med ovan kommer bolagets aktiekapital uppgå till 3 986 830 kronor fördelat på sammanlagt 79 736 600 aktier, varje aktie med ett kvotvärde om 0,05 krona.

Styrelsen lämnar i enlighet med 20 kap. 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen (2005:551) följande redogörelse. Bolaget genomför i punkt 13 iii) nedan parallellt en fondemission. Fondemissionen medför att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital kommer återställas, varför beslutet att minska aktiekapitalet i enlighet med denna punkt kan genomföras utan tillstånd av Bolagsverket eller allmän domstol. Effekterna av minskningen av aktiekapitalet samt fondemissionen på bolagets bundna egna kapital och dess aktiekapital framgår, vad beträffar minskningen av aktiekapitalet av vad som anförts ovan och vad beträffar fondemissionen av vad som anges under punkt 13 ii) och 13 iii) nedan.

Punkt 13 ii) Ändring av bolagsordningen avseende aktiekapital och antal aktier
Mot bakgrund av den föreslagna fondemissionen i punkt 13 iii) nedan föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras enligt följande.

Föreslagen lydelse
§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår vidare i syfte att möjliggöra fondemissionen att bolagsstämman beslutar att bolagsordningens bestämmelser om antal aktier i § 5 ändras enligt följande.

Föreslagen lydelse
§ 5 Antalet aktier och aktieslag
Antalet aktier ska vara lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000.

Punkt 13 iii) Fondemission av Stam B aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att aktiekapitalet ska ökas genom fondemission enligt följande.

 1. Bolagets aktiekapital ska ökas med 39 868 300 kronor genom emission av 797 366 000 nya Stam B aktier. En (1) Stam A aktie ska berättiga till tio (10) nya Stam B aktier. Innehav av Preferensaktie berättigar inte till nya Stam B aktier enligt bolagsordningen.
 2. Det belopp varmed aktiekapitalet ökas ska tillföras från fritt eget kapital.
 3. Fondemissionen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 13 ii) ovan.
 4. Avstämningsdag för fondemissionen ska vara den 12 november 2021.
 5. De nya Stam B aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att fondemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Stämmans beslut i enlighet med punkterna i) – iii) ovan ska antas som ett beslut. Beslutet i denna punkt är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkterna 11 och 12 ovan.

Ändring av bolagsordningen avseende antal aktier m.m. och beslut om sammanläggning av aktier 1:10 (s.k. omvänd split), punkt 14
Styrelsen föreslår att bolagsstämman, för att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar om en sammanläggning av aktier (s.k. omvänd split) 1:10. Detta innebär att tio Stam A aktier läggs samman till en Stam A aktie samt att tio Stam B aktier samman till en Stam B aktie.

Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdagen för sammanläggningen.

För de aktieägare som på avstämningsdagen inte innehar ett antal Stam A aktier respektive Stam B aktier som är jämnt delbart med tio, kommer de överskjutande aktierna att säljas på bolagets bekostnad och behållningen av försäljningen kommer att fördelas mellan dessa aktieägare. Bolaget avser tillämpa detta förfarande på överskjutande Stam B aktier trots att inga sådana aktier var utgivna per avstämningsdagen för den extra bolagsstämman.

I anledning av sammanläggningen föreslår styrelsen även att § 5 i bolagsordningen ändras såvitt avser antalet aktier i bolaget till att vara lägst 80 000 000 och högst 320 000 000.

Beslutet i denna punkt är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkten 13 ovan.

Införande av Incitamentsprogram 2021/ 2025, punkt 15
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner till befintliga och kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i bolaget (”Deltagarna”).

Bakgrund och motiv
Styrelsens motiv till förslaget är att de anställda genom införandet av ett incitamentsprogram förväntas få ett personligt och långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas leda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, att bolaget förväntas kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal samt ett ökat aktieägarvärde för alla aktieägare.

Punkt 15 i) Emission av teckningsoptioner
Styrelsen för bolaget föreslår härmed att bolagsstämman beslutar att bolaget emitterar högst 4 180 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) Stam B aktie i bolaget. Antalet aktier och teckningsoptioner är beräknade på antalet aktier i bolaget efter registrering av besluten fattade vid denna extra bolagsstämma. Rätt att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget, OM ekonomisk och teknisk förvaltning AB org.nr 559308-0657 (”Dotterbolaget”). Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Teckningsoptionerna ska tecknas senast den 17 december 2021 på separat teckningslista. Styrelsen bemyndigas förlänga teckningstiden.

Teckningskursen för aktie vid utnyttjandet av teckningsoption ska utgöras av 125 procent av Stam B aktiens genomsnittskurs vid Mätperioden (såsom definierad nedan). Stam B aktiens genomsnittskurs vid mätperioden utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen under perioden från och med 10 december 2021 till och med 16 december 2021 enligt Nasdaq Stockholm (”Mätperioden”). Om bolaget har insiderinformation under denna period ska styrelsen äga rätt att senarelägga mätperioden för aktiens genomsnittliga volymvägda betalkurs. Om Stam B aktien inte har varit föremål för handel under minst fem (5) handelsdagar vid Mätperiodens start ska Mätperioden senareläggas i motsvarande mån. Mätperioden ska också senareläggas för det fall att sammanslagningen av aktier (s.k. omvänd split) enligt punkten 14 ännu inte har registrerats vid Mätperiodens start. Teckningskursen får inte vara lägre än kvotvärdet för Stam B aktien. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet ska det överstigande beloppet (överkursen) tas upp under den fria överkursfonden i bolagets balansräkning.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas genom anmälan om teckning av nya aktier under tiden från och med den 1 december 2025 till och med den 15 december 2025. Stam B aktier som tecknas med utnyttjande av teckningsoptionerna medför rätt till vinstutdelning från och med första avstämningsdagen för utdelning som inträffar efter det att aktierna registrerats hos Euroclear. Är någon optionsinnehavare förhindrad att teckna aktier under denna period på grund av insiderlagstiftning ska bolaget ha rätt att medge att optionsinnehavare istället får teckna aktier så snart någon inte längre är förhindrad att göra det, dock senast 30 kalenderdagar efter att hindret upphört.

Det maximala antalet tillkommande Stam B aktier beräknas uppgå till högst 4 180 000 stycken motsvarande ca 4,55 procent av det totala antalet aktier i bolaget och 2,55 procent av det totala antalet röster i bolaget, vilket motsvarar 4,98 procent av det totala antalet Stam B aktier i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Ökningen av aktiekapitalet kommer i sådant fall uppgå till högst 2 090 000 kronor.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att de anställda genom införandet av ett incitamentsprogram förväntas få ett personligt och långsiktigt ägarengagemang, vilket förväntas leda till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, att bolaget förväntas kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad personal samt ett ökat aktieägarvärde för alla aktieägare.

Punkt 15 ii) Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till Deltagarna
Styrelsen föreslår vidare att extra bolagsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst 4 180 000 teckningsoptioner i bolaget av serie 2021/2025 till Deltagarna, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2021/2025.

Rätt att förvärva teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda och vissa nyckelpersoner i bolaget i enlighet med följande principer avseende tilldelningskategorier: (i) VD och vice VD: högst 2 090 000 teckningsoptioner motsvarande högst 1 045 000 teckningsoptioner per Deltagare; (ii) ledande befattningshavare CFO och COO: högst 960 000 teckningsoptioner motsvarande högst 480 000 teckningsoptioner per Deltagare; (iii) nyckelpersoner inklusive konsulter: högst 800 000 teckningsoptioner motsvarande högst 200 000 teckningsoptioner per Deltagare samt (iii) övriga anställda: högst 330 000 teckningsoptioner motsvarande högst 55 000 teckningsoptioner per Deltagare.

En förutsättning för att Deltagarna ska ha rätt att förvärva teckningsoptioner är att de tecknar avtal med Dotterbolaget avseende bl.a. förköpsrätt, återköpsrätt för Dotterbolaget i vissa fall m.m.

Teckningsoptionerna ska erbjudas Deltagarna till en kurs motsvarande ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Värderingen ska göras av Svalner Skatt & Transaktion. För förvärv som sker av nya Deltagare efter den initiala anmälningsperiodens utgång ska nytt marknadspris fastställas på motsvarande sätt.

Med hänsyn till att teckningsoptionerna ska överlåtas till Deltagarna till ett beräknat marknadspris bedöms inte Incitamentsprogram 2021/2025 i sig medföra några kostnader utöver vissa mindre kostnader för upprättande och administration. Teckningsoptionerna kommer heller inte att få några redovisningsmässiga konsekvenser. Utspädningseffekten av teckningsoptionerna kan dock komma att påverka nyckeltal per aktie i enlighet med tillämpbar redovisningsstandard.

Teckningsoptioner ska överlåtas till Deltagarna senast före årsstämman 2022 varefter icke förvärvade teckningsoptioner ska makuleras.

Besluten i denna punkt är villkorade av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkterna 12, 13 och 14 ovan.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, punkt 16
Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femtio (50) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget efter registrering av besluten fattade vid denna extra bolagsstämma. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, förvärv av fastigheter eller fastighetsägande bolag och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av Preferensaktier och/eller Stam D aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Beslutet i denna punkt är villkorat av att bolagsstämman har beslutat i enlighet med punkterna 13 och 14 ovan.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om justering av besluten, punkt 17
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Rätt till upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före extra bolagsstämman, d.v.s. senast den 12 oktober 2021, till adress Odd Molly International AB, ”Extra bolagsstämma”, Kornhamnstorg 6, 2 tr, 111 27 Stockholm eller via e-post till bolagsstamma@oddmolly.com. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets webbplats, https://logistea.se och på bolagets huvudkontor, Kornhamnstorg 6, 2 tr, i Stockholm, senast fem dagar innan stämman, d.v.s. senast den 17 oktober 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin postadress eller e-postadress.

Majoritetskrav
Stämmans beslut avseende punkterna 9, 11 – 14 och 16 är giltiga endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Stämmans beslut avseende punkten 15 är giltigt endast om beslutet biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt
Valberedningens motiverade yttrande beträffande sitt förslag till styrelse inklusive samt information om föreslagen ledamot finns tillgängliga hos bolaget på bolagets huvudkontor på Kornhamnstorg 6, 2 tr, i Stockholm, och på bolagets webbplats, https://logistea.se.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 9 – 16 ovan, inklusive styrelsens yttranden och revisorsyttranden kommer att finnas tillgängliga hos bolaget på bolagets huvudkontor på Kornhamnstorg 6, 2 tr, i Stockholm, och på bolagets webbplats, https://logistea.se, senast tre veckor före stämman. Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 finns tillgängligt hos bolaget på bolagets huvudkontor och på bolagets webbplats. Handlingarna framläggs på stämman genom att hållas tillgängliga på bolagets webbplats enligt ovan. Handlingarna skickas även till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i september 2021

Odd Molly International AB (publ)

Styrelsen

[1] 10,26248301418404
[2] 10,26248301418404