Kommuniké från årsstämma 2018 i Odd Molly International AB (publ)

Odd Molly International AB (publ)

Stockholm den 4 maj 2018

Vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ) idag, den 4 maj 2018, fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2017. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Stämman fattade beslut om styrelse och omvalde styrelseledamöterna Mia Arnhult, Kia Orback Pettersson, Patrik Tillman, Elin Ryer och Jacob Wall. Som ny styrelseledamot valdes Anna Frick som ersätter Nils Vinberg då han avböjt omval. Till styrelsens ordförande omvaldes Patrik Tillman. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode oförändrat ska utgå med 195 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 135 000 kronor vardera till styrelsens ledamöter, varmed det totala arvodet uppgår till 870 000 kronor. Inget arvode ska utgå för utskottsarbete.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisorer för tiden till slutet av den årsstämma som hålls 2019. Stämman beslutade att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.

Stämman fattade även beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt om procedur för inrättande av valberedning inför årsstämman som hålls 2019.

Stämman fattade vidare beslut om att godkänna den av styrelsen beslutade företrädesemissionen varigenom bolagets aktiekapital ska ökas med högst 191 733,3 kronor genom nyemission av högst 1 917 333 aktier (”Företrädesemissionen”). En (1) befintlig aktie ska berättiga till en (1) teckningsrätt och tre (3) teckningsrätter ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 14,0 kronor per aktie och ska erläggas genom kontant betalning. Avstämningsdag för rätten att delta i Företrädesemissionen med företrädesrätt är den 25 maj 2018. Teckning av de nyemitterade aktierna ska ske under perioden 30 maj – 13 juni 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden.

Stämman fattade även beslut om att bemyndiga styrelsen att, senast den 13 juli 2018, besluta om nyemission av ytterligare högst 750 000 aktier för det fall Företrädesemissionen övertecknas (”Övertilldelningsoptionen”). Rätten att teckna de nya aktierna i ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma de personer som tecknat sig för aktier i Företrädesemissionen utan att erhålla full tilldelning. Teckningskursen i Övertilldelningsoptionen ska uppgå till 14,0 kronor och ska erläggas genom kontant betalning. Genom Övertilldelningsoptionen kan bolagets aktiekapital öka med ytterligare högst 75 000 kronor. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission av aktier med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att kunna tillgodose eventuell överteckning i Företrädesemissionen och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapital.

Slutligen beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst 10 procent, baserat på det totala aktiekapitalet i bolaget efter registrering av besluten fattade vid årsstämman beräknat som om Företrädesemissionen fulltecknas samt att Övertilldelningsoptionen nyttjas i sin helhet. Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.