Kommuniké från årsstämma i Odd Molly

PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 17 april 2008

Vid årsstämma i Odd Molly International AB (publ) den 16 april fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för år 2007. Stämman beslutade att ingen utdelning ska utgå till aktieägarna för räkenskapsåret 2007.

Styrelse och revisorer
Till styrelsen omvaldes styrelseledamöterna Christer Andersson, Patrik Tillman, Karin Wallin-Norman, Karin Jimfelt-Ghatan och Per Holknekt. Mia Arnhult valdes till ny styrelseledamot. Christer Andersson omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att arvode ska utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 100 000 kronor vardera till de av styrelsens ledamöter som ej är anställda i bolaget, varmed det totala arvodet uppgår till 450 000 kronor.

Det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB valdes på årsstämman 2007 för en tid av fyra år som bolagets revisor. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Kort information om nyvald styrelseledamot
Mia Arnhult, född 1969, är civilekonom och utsedd till VD i M2 Gruppen AB 2008 samt är CFO i Corem Property Group AB sedan 2007. Hon valdes till styrelseledamot i M2 Gruppen AB, Gårdarike Fastigheter AB samt M2 Capital Management AB 2008.

Stockholm som ovan
Odd Molly International AB (publ)

Styrelsen

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode för kvinnor genom externa återförsäljare världen över. Produkterna kännetecknas av vacker, personlig och sinnlig design i kombination med hög kvalitet och en tydlig profil. Odd Molly-produkter säljs i höst genom 1 600 återförsäljare i 38 länder runt om i världen, varav i 23 med lokal representation. Odd Molly har 26 anställda. Omsättningen 2007 uppgick till 130,3 MSEK och rörelseresultatet till 18,5 MSEK. Odd Mollys lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och minimerad lagerrisk.

Odd Mollys aktie handlas på First North och bolagets Certified Adviser är Swedbank.

Odd Molly International AB, Kornhamnstorg 6, 111 27 STOCKHOLM, Tel: +46 8 522 28 500, www.oddmolly.com

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”.
Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”news/letter”.