Kommuniké från extra bolagsstämma i Odd Molly International AB

Odd Molly International AB (publ)
PRESSMEDDELANDE
Stockholm den 25 november 2011Vid en extra bolagsstämma i Odd Molly International AB (publ) idag fattades beslut om ett incitamentsprogram för Odd Mollys tillträdande verkställande direktör och tillträdande vice verkställande direktör i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag.

Bolagsstämman beslutade om en emission av 300 000 teckningsoptioner som vardera berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Odd Molly International AB. Vid en sådan nyteckning ska teckningskursen motsvara 120 procent av aktiens genomsnittliga sista betalkurs på NASDAQ OMX Stockholm under perioden från och med 10 november 2011 till och med 24 november 2011. Teckningsoptionerna ska tecknas från och med 28 november till och med 5 december 2011. Teckningsoptionerna ska till marknadspris förvärvas av Odd Mollys tillträdande VD Anna Attemark (högst 150 000 teckningsoptioner) och tillträdande vVD Jennie Högstedt Björk (högst 150 000 teckningsoptioner).

Ökningen av Odd Mollys aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 30 000 kronor vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,96 procent av det totala antalet aktierna och röstetalet i Odd Molly.

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Andersson, styrelsens ordförande, telefon: +46-707-52 60 10
Christian Tillman, VD Odd Molly, telefon: +46-733-10 60 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Odd Molly International AB skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2011 CET 18.00.

Om Odd Molly
Odd Molly är ett svenskt bolag som designar, marknadsför och säljer mode. Odd Mollys produkter säljs genom cirka 1 300 externa återförsäljare i ett fyrtiotal länder runt om i världen. Därutöver har Odd Molly idag två konceptbutiker i Stockholm och Köpenhamn samt två outletbutiker i Kungsbacka och Barkarby. Odd Molly har 60 anställda. Bolagets lönsamma tillväxt bygger på kreativ design, konsekvent varumärkesarbete och en affärsmodell som möjliggör expansion med begränsat kapitalbehov och låg lagerrisk. Odd Mollys aktie handlas sedan den 21 juni 2010 på NASDAQ OMX Stockholm.

Odd Molly International AB
Kornhamnstorg 6
111 27 STOCKHOLM
Växel: +46 8 522 28 500
www.oddmolly.com (http://www.oddmolly.com/)

Pressbilder finns att ladda ned från Odd Mollys hemsida www.oddmolly.com under ”press”. Odd Molly har även ett eget nyhetsbrev som rapporterar mindre nyheter från den dagliga verksamheten. För att prenumerera på det, gå till www.oddmolly.com och klicka ”sign up for our newsletter”