Kommuniké från Logistea AB:s årsstämma den 3 maj 2024

Logistea AB höll idag fredagen den 3 maj 2024 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2023 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2023.

Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de vinstmedel som står till årsstämmans förfogande ska balanseras i ny balansräkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2023.

Fastställande av antal styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av sex ledamöter utan suppleanter samt att bolaget oförändrat ska ha ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleant.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt nedan:

  • Styrelsens ordförande: 350 000 kronor
  • Envar av övriga ledamöter: 170 000 kronor
  • Vice ordförande, för det fall styrelsen utser en vice ordförande: ytterligare 80 000 kronor
  • Ordföranden i revisionsutskottet: 70 000 kronor
  • Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 30 000 kronor

Till styrelseledamot som utför utskottsarbete i annat utskott än revisionsutskottet utgår ingen ytterligare ersättning.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande
Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Patrik Tillman, Erik Dansbo, Jonas Grandér, Stefan Hansson och Anneli Lindblom och till ny styrelseledamot välja Maria Björkling. Sanja Batljan hade avböjt omval.

Patrik Tillman omvaldes till styrelsens ordförande.

Val av revisor
Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor. Gabriel Novella kommer även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade att anta uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2023.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen genom att öka gränserna för bolagets aktiekapital och antalet aktier i bolaget.

Införande av ett långsiktigt incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner och överlåtelse av teckningsoptioner (LTIP 2024/2027)
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för befintliga och kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda i Logistea. Programmet omfattar högst 630 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna högst 630 000 nya stam B aktier i Logistea. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till ett av Logistea helägt dotterbolag, som ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i LTIP 2024/2027 mot betalning motsvarande marknadsvärdet.

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av stam B aktier i Logistea under en fyraveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2027, dock tidigast 1 april 2027 och senast 10 juni 2027 (eller från och med den tidigare eller senare dag som kan följa av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna).

Teckningskursen per stam B aktie ska utgöras av 120 procent av stam B aktiens genomsnittskurs under Mätperioden (såsom definierad nedan). Stam B aktiens genomsnittskurs under mätperioden utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 6 maj 2024 till och med den 13 maj 2024 (”Mätperioden”).

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner innebär LTIP 2024/2027 en utspädning om cirka 0,3 procent av antalet aktier i bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av stam A, stam B, stam D och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning om högst hundra (100) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman, dock att antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet högst får uppgå till så många aktier att utdelningen på aktierna har täckning i bolagets bundna egna kapital. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna stamaktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, fatta beslut om att förvärva högst så många egna stamaktier att bolaget vid var tid efter förvärv innehar sammanlagt högst fem procent av samtliga aktier i bolaget.

Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet. Vid förvärv som utförs av mäklarföretag på bolagets uppdrag får priset för egna stamaktier dock motsvara volymvägd genomsnittskurs under den tidsperiod som stamaktierna förvärvats även om den volymvägda genomsnittskursen på avstämningsdagen till bolaget ligger utanför kursintervallet. Betalning för egna stamaktier ska erläggas kontant.