Kommuniké från Logistea AB:s årsstämma den 5 maj 2023

Logistea AB höll idag fredagen den 5 maj 2023 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den 31 december 2022 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2022.

Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de vinstmedel som står till årsstämmans förfogande ska balanseras i ny balansräkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2022.

Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av fem ledamöter samt att bolaget oförändrat ska ha en revisor utan revisorssuppleant.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill nästa årsstämma ska utgå enligt nedan:

  • Styrelsens ordförande: 325 000 kronor (oförändrat)
  • Envar av övriga ledamöter: 160 000 kronor (oförändrat)
  • Vice ordförande, för det fall styrelsen utser en vice ordförande: ytterligare 80 000 kronor (oförändrat)
  • Ordföranden i revisionsutskottet: 60 000 kronor (oförändrat)
  • Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: 30 000 kronor (oförändrat)

Till styrelseledamot som utför utskottsarbete i annat utskott än revisionsutskottet utgår ingen ytterligare ersättning.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande
Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Patrik Tillman, Sanja Batljan, Anneli Lindblom och Stefan Hansson och till ny styrelseledamot välja Jonas Grandér. Bengt Kjell, Caroline Thagesson och Johan Mark hade avböjt omval.

Patrik Tillman omvaldes till styrelsens ordförande.

Val av revisor
Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor. Gabriel Novella kommer även fortsättningsvis att vara huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion till valberedningen
Stämman beslutade att anta instruktion för valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2022.

Riktad emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner (LTIP 2023/2026)
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för befintliga och kommande ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda i Logistea. Programmet omfattar högst 1 640 000 teckningsoptioner som ger rätt att teckna 1 640 000 nya stam B aktier i Logistea. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till ett av Logistea helägt dotterbolag, som ska överlåta teckningsoptionerna till deltagarna i LTIP 2023/2026 mot betalning motsvarande marknadsvärdet.

Teckningsoptionerna får nyttjas för teckning av stam B aktier i Logistea under en fyraveckorsperiod från och med dagen efter offentliggörande av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari – 31 mars 2026, dock tidigast 1 april 2026 och senast 10 juni 2026 (eller från och med den tidigare eller senare dag som kan följa av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna).

Teckningskursen per stam B aktie ska utgöras av 130 procent av stam B aktiens genomsnittskurs under Mätperioden (såsom definierad nedan). Stam B aktiens genomsnittskurs under mätperioden utgörs av den genomsnittliga volymvägda betalkursen på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 3 maj 2023 till och med den 9 maj 2023 (”Mätperioden”).

Vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner innebär LTIP 2023/2026 en utspädning om cirka 1,2 procent av antalet aktier i bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av stam A, stam B, stam D och/eller preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning om högst hundra (100) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman, dock att antalet preferensaktier som får emitteras med stöd av bemyndigandet högst får uppgå till så många aktier att utdelningen på aktierna har täckning i bolagets bundna egna kapital. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om godkännande av samarbetsavtal med Ra Solar Energy AB (väsentlig närståendetransaktion)
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna ingåendet av ett samarbetsavtal mellan Logistea och Ra Solar Energy AB, i vilket Logisteas styrelseledamot Stefan Hansson är grundare och styrelseledamot, avseende utbyggnad av solenergi och batterier avsedda för stödtjänster inom frekvenshandel samt arbitragehandel.