Kommuniké från Logistea ABs årsstämma den 6 maj 2022

Logistea höll idag fredagen den 6 maj 2022 årsstämma med aktieägarna varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av balans- och resultaträkningar
Stämman beslutade att fastställa balansräkning och koncernbalansräkning per den
31 december 2021 samt resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2021.

Disposition av bolagets resultat
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att de fria vinstmedel som står till årsstämmans förfogande, 612 472 768 kronor, ska balanseras i ny balansräkning.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna, verkställande direktören och tidigare verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Fastställande av antalet styrelseledamöter
Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska styrelsen bestå av sju ledamöter. Bolaget skall oförändrat ha en revisor utan revisorssuppleant.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvode
Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna för tiden till nästa årsstämma ska utgå och fördelas enligt nedan.

  • Styrelsen ordförande: 325 000 kronor
  • Envar av styrelseledamöterna: 160 000 kronor
  • Vice ordförande: 80 000 kronor
  • Ordföranden i revisionsutskottet: ytterligare 60 000 kronor
  • Envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet: ytterligare 30 000 kronor

Till styrelseledamot som utför utskottsarbete i annat utskott än revisionsutskottet utgår ingen ytterligare ersättning.

Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor eller revisorer samt eventuella revisorssuppleant
Fredrik Palm har avböjt omval. Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja om styrelseledamöterna Patrik Tillman, Bengt Kjell, Sanja Batljan, Caroline Thagesson och Johan Mark samt beslutade om nyval av Anneli Lindblom och Stefan Hansson.

Patrik Tillman valdes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma välja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag som bolagets revisor. Det antecknades att Ernst & Young Aktiebolag meddelat att Gabriel Novella ska vara ny huvudansvarig revisor.

Beslut om instruktion till valberedningen
Stämman beslutade att anta instruktion för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag, se nedan. Beslutades att instruktionen ska gälla tills vidare.

Valberedningen ska bestå av fyra (4) ledamöter, varav en (1) ledamot ska vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre (3) till röstetalet största aktieägarna i bolaget per den sista dagen för aktiehandel i augusti varje år. För det fall någon av de tre största aktieägarna inte önskar utse ledamot till valberedningen ska den i tur största aktieägaren, som inte tillfrågats om att utse representant till valberedningen, tillfrågas o.s.v. Valberedningen utser inom sig en ordförande, som inte får vara ledamot av bolagets styrelse.

En valberedningsledamot ska, innan uppdraget accepteras, noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

De utsedda ledamöterna ska, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, utgöra bolagets valberedning. Namnen på ledamöterna som ska ingå i valberedningen, samt de aktieägare de representerar, ska publiceras senast sex (6) månader före varje årsstämma på bolagets webbplats www.logistea.se.

Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra fler än en ledamot utöver styrelseordföranden. Den som ingår i valberedningen och är styrelseledamot men inte styrelseordförande ska vara oberoende till bolagets större aktieägare.

Valberedningen ska utföra de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning och ska, i tillämpliga fall, lämna förslag på ändringar av instruktionen för utseende av valberedning.

Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta ledamoten, ska valberedningen utse en ny ledamot enligt principerna ovan. Om ägarförhållandena i bolaget väsentligen ändras ska, om valberedningen så beslutar, sammansättningen av valberedningens ledamöter ändras så att den avspeglar de ändrade ägarförhållandena. Sker en sådan ändring av ägarförhållandena senare än två månader innan årsstämman ska dock ingen ändring i sammansättningen av valberedningen ske. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Mandatperioden för valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning utsetts.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. På begäran av valberedningen ska bolaget dock tillhandahålla personella resurser för att underlätta valberedningens arbete, såsom t.ex. sekreterare. Vid behov ska bolaget även svara för andra skäliga kostnader som är nödvändiga för valberedningens arbete.

Ersättningsrapport
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna styrelsens ersättningsrapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2021.

Ersättning till ledande befattningshavare
Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag, se kallelsen, att gälla som längst för tiden intill slutet av årsstämman 2026

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av Stam A aktier, Stam B aktier, Stam D aktier och/eller Preferensaktier i enlighet med styrelsens förslag;

Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att, inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av Stam A aktier, Stam B aktier, Stam D aktier och/eller Preferensaktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning om högst hundra (100) procent av det totala antalet aktier som är utgivna i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning för finansiering av bolagets verksamhet, förvärv av fastigheter eller fastighetsägande bolag och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Nyemission beslutad med stöd av bemyndigandet som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till marknadsmässig teckningskurs. Vid nyemissioner av Preferensaktier och/eller Stam D aktier som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och som tecknas kontant får marknadsmässig emissionsrabatt ges. Vid företrädesemissioner ska marknadsmässig emissionsrabatt ges.

Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

Beslut om ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag, se kallelse.

Det antecknades att beslutet biträddes av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.