Kommuniké från Logistea AB:s extra bolagsstämma den 14 juli 2023

Logistea AB höll idag, fredagen den 14 juli 2023, extra bolagsstämma med aktieägarna varvid följande beslut fattades.

Fastställande av antalet styrelseledamöter
Stämman beslutade att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val av ny styrelseledamot
Stämman beslutade att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till ny styrelseledamot välja Erik Dansbo. Efter beslutet består styrelsen således av Patrik Tillman (ordförande), Sanja Batljan, Erik Dansbo, Jonas Grandér, Stefan Hansson och Anneli Lindblom.

Fastställande av arvode till nyvald styrelseledamot
Stämman beslutade att arvode ska utgå till Erik Dansbo med 160 000 kronor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, det vill säga samma belopp som beslutades utgå till var och en av styrelseledamöterna vid årsstämman 2023.